Skip to main content

Politieke Oriëntatie Test

U bent hier omdat één van uw vrienden u heeft gelinkt naar zijn of haar politieke oriëntatie, deze is:

  • 25% Links, 13,9% Liberalisme
Start de Test
Result graph Comparison

Toelichting bij de Kwadranten

Sociaal-liberaal (Links-liberalisme): Individuen die zich in deze kwadrant bevinden, hechten enerzijds aan individuele vrijheid en ontplooiing van het individu, maar zijn anderzijds ook van mening dat de overheid, door middel van het heffen van belasting, voor een sociaal vangnet moet zorgen voor diegenen die dat echt nodig hebben. Individuen in deze kwadrant vinden de balans tussen individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid belangrijk, zijn doorgaans voorstander van multiculturalisme, een seculiere overheid en internationale samenwerking. Hoewel zij van nature kritisch zijn ten opzichte van inmenging van de overheid in het maatschappelijk leven, vinden ze dat de staat wel een actieve rol dient te spelen in het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.

Conservatief (Rechts-communitarisme): Individuen die zich in deze kwadrant bevinden, hechten aan traditionele waarden, zowel in maatschappelijk als economisch opzicht en vinden de soevereiniteit van de staat erg belangrijk. Ze zien zichzelf als de voorstanders van de traditionele normen en waarden, zijn doorgaans vóór strikte immigratiewetgeving, normen en waarden en een sterk defensieapparaat. De overheid dient een actieve rol te spelen in het behouden van de traditionele cultuur, dient zorg te dragen voor de nationale veiligheid (politie, veiligheidsdiensten en leger), maar dient zich op economisch vlak zoveel mogelijk afzijdig te houden en de markt haar gang te laten gaan.

Sociaal-democraat (Links-communitarisme): Individuen die zich in deze kwadrant bevinden, zijn voorstander van gemeenschappelijke oplossingen, op basis van overleg tussen alle betrokken partijen, voor zowel de maatschappelijke als de economische vraagstukken. Ze zijn doorgaans voor een vorm van bestuur dat de buitensporigheden van kapitalisme en marktwerking tegengaat en ongelijkheid bestrijdt door middel van een gemengd economisch model op basis van het idee van de verzorgingsstaat. Ze zijn voorstander van collectief overleg, nivellering en herverdeling van de welvaart en gedeelde waarden en een maatschappij waarin iedereen mee mag doen en mee mag beslissen.

Libertair (Rechts-liberalisme): Individuen die zich in deze kwadrant bevinden zijn van mening dat vrijheid het grootste politieke goed is, in alle opzichten. Ze zien zichzelf daarom als felle voorstanders van zowel persoonlijke als economische vrijheid en staan vanuit deze optiek zeer sceptisch tegenover alle vormen van collectiviteit. Ze geloven daarentegen in de persoonlijke vrijheid van het individu om zich in vrije wil te verbinden en te verenigen en dit volledig aan het oordeel van het individu over te laten. De rol van de staat is in deze visie beperkt, veel beperkter dan in de andere drie kwadranten. Ze geloven veel meer in een spontane sociale ordening op basis van marktwerking.

Theorie en Aanpak

De Horizontale As: Links-Rechts

In onze test is de Horizontale As een weergave van de meningen en zienswijzen van de ondervraagde met betrekking tot economie. Links staat voor een voorkeur voor overheidsingrijpen en economische regelgeving, terwijl Rechts staat voor een voorkeur voor economische vrijheid en laissez-faire. Dit houdt in dat Links voorstander is van overheidsingrijpen om, wat zij zien als, de oneerlijke en immorele uitwassen van de vrije markt tegen te gaan, terwijl Rechts van mening is dat het verkeer tussen particuliere partijen in principe vrij dient te zijn van enige bemoeienis van de overheid.

Echter, de schaal die de zienswijzen van ondervraagde wat betreft economische vraagstukken weergeeft, is onvoldoende om de grote verschillen die er tussen deze twee groepen zijn waar te nemen, te verklaren. Daarom wordt hier een tweede, Verticale As, geïntroduceerd.

De Verticale As: Communitarisme-Liberalisme

Het uitgangspunt van liberalen is dat de vrijheid van het individu prevaleert over de behoeften van de samenleving als geheel. Links-liberalen zijn daarbij van mening dat het individu alleen ten volle van deze formele vrijheid gebruik kan maken met een zekere mate van educatie en materiële welvaart. In deze visie is dus een bepaalde herverdeling van welvaart, tussen rijk en arm, noodzakelijk. Dit in tegenstelling tot de Rechts-liberalen, die van mening zijn dat het belasten van het individu, ten einde dit ten goede te laten komen van anderen, een vorm van dwang is en dus een inbreuk vormt op de persoonlijke vrijheid van het individu. Ze zijn daarbij overigens niet tegen ondersteuning van de armen en andere vormen van liefdadigheid, doch dit dient te gebeuren op basis van vrijwilligheid.

Het uitgangspunt van het communitarisme is dat het welzijn van de gemeenschap prevaleert over de idiosyncratische wensen van het specifieke individu. Rechts communitarisme neigt vaak naar, wat men een paternalistische vorm van politiek zou kunnen noemen, waarin een bepaalde hiërarchie heerst en waar streng wordt opgetreden tegen interne en externe bedreigingen, zoals het zwaar bestraffen van criminaliteit en een sterke defensie om bedreigingen van buitenaf te schrikken. Hoewel men bij deze stroming aan linkerzijde er vaak ook liberale ideeën op nahoudt, heeft onderzoek aangetoond dat een groot deel van het electoraat er economisch gezien vaak naar links neigende ideeën op nahoudt, maar deze combineert met een hang naar de meer traditionele gemeenschappelijke en een zeer kritische kijk op zaken als migratie (Mudde 2013).

Knelpunten en Beperkingen

Onze test is ontworpen om de belangrijkste politieke meningen, die gangbaar zijn in de huidige, moderne Westerse democratieën, te omvatten. Dit betekent dat het minder makkelijk is om in deze test de meer extreme en/of minder gangbare meningen, zoals anarchosyndicalisme, anarcho-kapitalisme, orthodox socialisme, en fascisme, een plaats te geven. Er zijn wel politieke oriëntatie testen die het gehele scala aan politieke meningen omvatten, met gebruik van hetzelfde simpele en overzichtelijke schema van kwadranten. Echter, de praktische uitkomst hiervan (bijvoorbeeld dat gematigde middenpartijen slechts op een steenworp afstand van een Hitler of een Kim-Jong Un in een dergelijk schema uitkomen) zou meer verwarring scheppen dan dat het duidelijkheid verschaft.

Een ander knelpunt is dat, hoewel beide assen in het schema in theorie even belangrijk zijn, de politieke realiteit is dat er zelden coalities worden gevormd over de Links-Rechts as. Hoewel coalities tussen de liberale en communitaristische stromingen in principe mogelijk zijn, komt dit in de praktijk bijna nooit voor. Ondanks dat de Links-Rechts verdeling tegenwoordig vaak als ouderwets wordt bestempeld, blijft deze verdeling de belangrijkste scheidslijn in zowel de Amerikaanse als de Europese politiek.

Referenties

Mudde, C.: 'Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?' European Journal of Political Research Volume 52, Issue 1, January 2013