Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na wokeizm

"Woke" (z ang. przebudzony) to żargonowe określenie jednego z najważniejszych ruchów społecznych współczesnego społeczeństwa. Jego zwolennicy postrzegają siebie jako osoby aktywnie zaangażowane w walkę z niesprawiedliwością społeczną i dyskryminacją, podczas gdy osoby, które nie są „woke” postrzegają ich jako wprowadzonych w błąd histeryków.

Czy jesteś „woke”? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 32

Ponieważ kobiety stanowią połowę światowej populacji, powinny w naturalny sposób posiadać połowę światowego bogactwa.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na wokeizm został opracowany przez IDRlabs.

Niniejszy test mierzy następujące cechy bycia „woke”:

Walka z władzą obejmuje (co osoby „woke” postrzegają jako) krytyczne postrzeganie struktur społecznych, dynamiki władzy i korzeni ucisku. Dla osób „woke” walka z władzą oznacza negowanie lub przeciwstawienie się historycznemu i trwającemu wpływowi dyskryminacji opartej na rasie, płci, orientacji seksualnej, klasie i innych kategoriach społecznych.

Sprawiedliwość społeczna przekłada się na to, co osoby „woke” postrzegają jako aktywne zaangażowanie w walkę o sprawiedliwość społeczną. Zaangażowanie to może przybierać różne formy, takie jak udział w protestach, organizowanie inicjatyw społecznych, wspieranie grup spychanych na margines i opowiadanie się za zmianami zasad.

Podważanie norm pociąga za sobą wykorzenienie lub walkę z tym, co osoby „woke” postrzegają jako dominujące, opresyjne normy i założenia, które utrwalają społeczną niesprawiedliwość. Ich zaangażowanie w podważanie norm zachęca do kwestionowania status quo, dostrzegania własnych uprzedzeń i zaburzania systemów, które utrwalają brak równości.

Wiedza alternatywna oznacza ciągły proces uczenia się i zaangażowania w to, co osoby „woke” postrzegają jako spychane na margines doświadczenia i sposoby poznawania oparte na obserwacji. Obejmuje to wiedzę na temat alternatywnych sposobów postępowania lub rozumienia świata przez mniejszości lub inne kultury oraz angażowanie się w krytyczny dialog z nimi, ucząc się w zakresie własnego rozumienia świata wywodzącego się z tych różnorodnych perspektyw.

Solidarność intersekcjonalna pociąga za sobą to, co osoby „woke” postrzegają jako wspieranie empatii wobec grup spychanych na margines i poczucia solidarności z tymi, którzy walczą o zmianę społeczną. Obejmuje uznanie wspólnego człowieczeństwa i wspieranie praw i godności wszystkich jednostek.

Wzmacnianie pozycji słabszych: według zwolenników wokeizmu moralnie świadome jednostki mają etyczny obowiązek wzmacniania pozycji jednostek i społeczności spychanych na margines, aby rzucić wyzwanie niesprawiedliwości i stworzyć bardziej słuszne społeczeństwo. Osoby „woke” wierzą, że zbiorowa siła takich działań przyniesie pozytywne zmiany.

Globalne obywatelstwo: zmiana moralna i etyczna, której pragną osoby „woke”, wykracza poza granice lokalne i krajowe, uznając wzajemne powiązania problemów globalnych i potrzebę solidarności między społecznościami. Dlatego osoby „woke” mają skłonność do promowania globalnego spojrzenia na sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka, często opowiadając się za migracją i posługując się hasłami typu „żadna istota ludzka nie jest nielegalna”.

Zachowanie równowagi klimatycznej: zwolennicy wokeizmu postrzegają kryzys klimatyczny nie tylko jako poważne zagrożenie dla planety, ale także skupiają się na tym, jak zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na bezbronne społeczności, takie jak te w krajach rozwijających się. Zatem dla nich zmiany klimatyczne nie są jedynie kwestią naukową czy gospodarczą, ale także moralną, głęboko powiązaną z ich dążeniem do sprawiedliwości społecznej.

Termin „woke” (z ang. przebudzony) to żargonowe określenie, które odnosi się do świadomości i aktywnego zaangażowania w walkę z niesprawiedliwością społeczną i dyskryminacją. Bycie „woke” obejmuje krytyczną świadomość nierówności społecznych, zaangażowanie w działania na rzecz zmian społecznych i chęć zakwestionowania status quo.

Test na wokeizm opiera się na analizie odpowiedniej literatury i praktyk metodologicznych. Chociaż test na wokeizm jest inspirowany różnymi dziedzinami badań, nie można go wykorzystać do postawienia diagnozy klinicznej ani dokonania dokładnej oceny osobowości. Ocenę kliniczną należy zawsze przeprowadzać we współpracy ze specjalistą z dziedziny zdrowia psychicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Test na wokeizm jest dostępny za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik względem „przebudzenia”, mierzony w kategoriach walki z władzą, sprawiedliwości społecznej, podważania norm, wiedzy alternatywnej, solidarności intersekcjonalne, wspierania pozycji słabszych, globalnego obywatelstwa oraz zachowania równowagi klimatycznej.

2. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.