Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบลักษณะนิสัยในการหาเงิน

ในงานศึกษาวิจัย The Rich Are Different ของ Marius Leckelt, Ph.D. และเพื่อนร่วมงานของเขาได้แบ่งคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่มักพบในบุคคลที่มีความสามารถในการหาเงินเก่งออกเป็นห้าคุณลักษณะ

คุณมีลักษณะนิสัยที่มักพบได้ในผู้คนที่มีความสามารถในการหาเงินเก่งหรือไม่? ให้ระบุในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าตรงกับตัวคุณเองมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 25

ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันไปกับ Netflix แอปพลิเคชัน และ/หรือวิดีโอเกม

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่ร่ำรวย (The IDRlabs Get Rich Test, IDR-GRT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-GRT อ้างอิงมาจากงานของ Dr. Marius Leckelt, Ph.D. และเพื่อนร่วมงานของเขาที่ทำการศึกษา “The rich are different: Unravelling the perceived and self-reported personality profiles of high-net-worth individuals.” โดย IDR-GRT ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาบุคลิกภาพท่านใด หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องใด ๆ เป็นการเฉพาะ

แบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยได้รับข้อมูลมาจากผลงานของ Dr. Leckelt และเพื่อนร่วมงานของเรา The Personality profiles of high-net-worth individuals ซึ่งถูกเผยแพร่ใน Leckelt, M., Richter, D., Schroder, C., Kufner, A., Grabka, M., & Back, M. (2018). The rich are different: Unravelling the perceived and self-reported personality profiles of high-net-worth individuals. British Journal of Psychology; Haden, J. (2021). Want to get rich? Science says people most likely to build wealth possess 5 personality traits. Inc.

ผลงานของ Dr. Leckelt และเพื่อนร่วมงานของเขาได้กล่าวถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของผลการศึกษาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง “The rich are different: Unravelling the perceived and self-reported personality profiles of high-net-worth individuals” แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น โดย IDRlabs และแบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยจาก IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น

แบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยนี้อ้างอิงมาจากผลการศึกษาที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับประวัติของคนที่มีฐานะมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีนี้เป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นและไม่สามารถให้การประเมินความเป็นไปได้ของคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณได้อย่างถูกต้องเสียทั้งหมด ดังนั้น แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา และการประเมินผลด้านบุคลิกภาพในขั้นสุดท้ายสามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยออนไลน์ฟรีนี้ ที่ให้คุณได้สำรวจตัวเองจากปัจจัยของลักษณะทางบุคลิกภาพต่าง ๆ เราใช้ความพยายามอย่างหนักในการทำให้แบบทดสอบนี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยการใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่มีความร่ำรวยนี้ ไม่ได้เป็นการประเมินหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ใด ๆ ของเรา อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบคุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยนี้ได้ฟรี และได้รับคะแนนจากแบบทดสอบลักษณะนิสัยในการหาเงิน

2. อ้างอิงจากงานเชิงวิชาการ ข้อมูลที่คุณได้รับจากแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานของ Ph.D.s และถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อส่งมอบภาพรวมของลักษณะนิสัยในการหาเงินของผู้ทำแบบทดสอบได้อย่างชัดเจนจากการประเมินตามแบบมาตรฐาน

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและงานวิจัยต่าง ๆ