Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมืดทั้งสาม

ด้านมืดทั้งสามคือคำที่ใช้เรียกลักษณะทางบุคลิกภาพที่ได้รับการสำรวจว่าเป็นลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาทางสังคม ได้แก่ การหลงตัวเอง การยึดหลักการของแมคเคียเวลลี และความผิดปกติทางจิต แบบทดสอบด้านมืดทั้งสามถูกตำรวจ ศาล และหอผู้ป่วยจิตเวช หรือแม้แต่ในบริษัทใหญ่ๆ นำไปใช้ในการประเมินอยู่บ่อยครั้ง จากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า คนที่มีคะแนนด้านมืดทั้งสามสูงมักจะก่ออาชญากรรม ทำผิดกฎหมาย มีความทุกข์ทนต่อสังคมจากเพื่อนของพวกเขาหรือมีปัญหาในที่ทำงาน ในทางตรงกันข้าม การศึกษายังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าคนที่มีด้านมืดทั้งสามมักจะถูกมองว่ามีลักษณะของการเป็นผู้นำ มีฐานะทางสังคมสูง และได้คู่ครองเพื่อมีเซ็กส์ตามที่ต้องการได้ง่ายกว่า

คำถามที่ 1 จาก 36

ฉันไม่ค่อยรู้สึกสำนึกผิด

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

CT-DT3© ไม่เหมือนกับ SD3© (Short Dark Triad)

CT-DT3© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ส่วน SD3© เป็นทรัพย์สินของ Daniel N. Jones และ Delroy L. Paulhus รวมทั้งวารสาร ‘Assessment’ ที่เผยแพร่โดย Sage ซึ่งประกอบไปด้วยบทความการประเมินทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติเชิงการแพทย์ขั้นสูง

คุณลักษณะด้านมืดทั้งสาม ได้แก่ การยึดหลักการของแมคเคียเวลลี การหลงตัวเอง และความผิดปกติทางจิต มักจะถูกจัดให้เป็นสามคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีชื่อว่าด้านมืดทั้งสาม (Dark Triad) แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยวัดผลคุณลักษณะด้านมืดทั้งสามของผู้ตอบคำถามผ่านแบบทดสอบอย่างสั้นและง่ายในการตอบคำถาม และสามารถทำการวัดผลคุณลักษณะด้านมืดทั้งสามของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง การศึกษาวิจัยทั้งหมดได้รับการตรวจสอบ (ดูเพิ่มเติมที่หัวข้ออ้างอิงในหน้าผลการทดสอบ) วิเคราะห์และใช้ในการกำหนดโครงสร้างของแบบทดสอบนี้ เช่นเดียวกันกับการใช้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประชากร ซึ่งการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นตัวบ่งบอกถึงทฤษฎีและเบื้องหลังวิธีคิดของ CT-DT3© เป็นผลให้การวัดผลคุณลักษณะด้านมืดทั้งสามเป็นรูปธรรมและมีความน่าเชื่อถือ

แม้ว่าทั้งคู่จะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวัดผลคุณลักษณะด้านมืดทั้งสามเหมือนกัน CT-DT3© ก็ไม่ควรเป็นที่สับสนกับ SD3© ที่จัดทำขึ้นโดย Daniel N. Jones และ Delroy L. Paulhus อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่เป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ (หรือรายการตรวจสอบ) ที่ถูกออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการวัดผลของคุณลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้านมืดทั้งสาม ได้แก่ การหลงตัวเอง การยึดหลักการของแมคเคียเวลลี และความผิดปกติทางจิต CT-DT3© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ส่วน SD3© (Short Dark Triad) เป็นทรัพย์สินของ Daniel N. Jones และ Delroy L. Paulhus รวมทั้งวารสารจิตวิทยา 'Assessment' ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่หลากหลายและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบบุคลิกภาพและการจัดกลุ่ม ผลลัพธ์จากแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพด้านมืดทั้งสามแบบออนไลน์ของเราได้ถูกจัดเตรียมเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเท่านั้นโดยเป็นไป"ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญหรือให้คำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ของเราได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือสูง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกว่าคุณลักษณะด้านมืดทั้งสามมีความแข็งแรงในเชิงโครงสร้าง และขอบข่ายของด้านมืดทั้งสามควรได้รับการยอมรับให้เป็นสิ่งที่เป็นหลักสำคัญในการทดสอบบุคลิกภาพทางวิทยาศาสตร์

2. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้ฟรี และทำการคำนวณคะแนนคุณลักษณะด้านมืดทั้งสามของคุณ

3. เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประชากร ในขณะที่มีแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพด้านมืดทั้งสามอื่นๆ อยู่ แบบทดสอบของเราเป็นหนึ่งในไม่กี่แบบทดสอบที่เชื่อมโยงคะแนนด้านมืดทั้งสามของผู้ตอบคำถามกับค่าเฉลี่ยประชากร ซึ่งถูกกำหนดขึ้นจากการศึกษาด้านบุคลิกภาพที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

4. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากการทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกันและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในการจัดกลุ่มและการทดสอบด้านบุคลิกภาพ