Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบความพึงใจต่อใบหน้า

นักสังคมศาสตร์อย่างลาเซอ เลาส์เซิน และมีเคล ปัง พีเตอร์เซิน ได้ค้นพบว่าความพึงใจของผู้คนที่มีต่อใบหน้านั้นแตกต่างกันไปตามการรับรู้ถึงภัยคุกคาม อุดมการณ์ทางการเมือง และธรรมชาติของสถานการณ์แวดล้อม เพื่อทดสอบสมมุติฐานดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้นำแนวทางวิวัฒนาการมาใช้ โดยที่คำถามเกี่ยวกับการเมืองร่วมสมัยถูกย้อนเวลาไปเป็นคำถามทางสังคมและการเมืองที่เผ่าชนยุคหินต้องเผชิญแทน ในคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้ โปรดตัดสินใจว่าใครคือคนที่คุณคิดว่าควรได้รับหน้าที่แก้ไขปัญหาของเผ่าชน

คำถามที่ 1 จาก 24

สมาชิกบางคนในเผ่าล้มป่วยหลังจากดื่มน้ำจากหนึ่งในลำธารที่ใช้เป็นประจำ แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าลำธารสายใดเป็นต้นเหตุ ใครควรได้รับมอบหมายให้สอบสวนเรื่องนี้?

ต่อไป

แบบทดสอบความพึงใจต่อใบหน้าของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR Labs Face Preference Test) เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล (IDR Labs International) ยกเว้นภาพเฟซเจน (Facegen) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเฟซเจนโมเดลเลอร์ (Facegen Modeller) และห้องปฏิบัติการการรับรู้ทางสังคม (Social Perception Lab) แห่งมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน

กรอบทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมจากใบหน้าได้รับการพัฒนาโดยภาควิชาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรื่องสามัตถิยะ (competence), ความมีอำนาจเด่น (dominance), ความสนใจต่อสิ่งภายนอก (extroversion), ความเป็นบุคคลน่าคบหา (likeability), การรับรู้ภัยคุกคาม (threat perception), ความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) และอื่น ๆ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมและพันธุกรรมมนุษย์และความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลที่ขับเคลื่อนพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นกรอบทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ กรอบการรับรู้ทางสังคมจากใบหน้าช่วยให้สามารถทดสอบสมมุติฐานที่หลากหลายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล

แบบทดสอบความพึงใจต่อใบหน้า (ไม่ว่าจะเป็นแบบมืออาชีพหรือแบบ "ทางการ" ที่ใช้ในการวิจัยทางวิชาการหรือแบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นนี้) เป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้คุณทราบระดับการรับรู้ภัยคุกคามในภาพรวมและวิธีที่คุณพึงใจที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยยึดตามการรับรู้ทางสังคมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางสถิติซึ่งโดยปกติมีความสัมพันธ์กับลักษณะใบหน้าที่เฉพาะเจาะจง ในการจับคู่ความพึงใจต่อใบหน้ากับกลุ่มการเมืองร่วมสมัยดังที่พบในระบอบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกนั้น แบบทดสอบชุดนี้อ้างอิงมาจากสิ่งตีพิมพ์ทางสังคมศาสตร์ที่ล้ำสมัยและผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (peer review) มาแล้ว ถึงกระนั้น ไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถระบุความชอบทางการเมืองของคุณด้วยความแม่นยำหรือความเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบความพึงใจต่อใบหน้าใดที่สามารถทดแทนการทำความคุ้นเคยกับการเมืองในประเทศของคุณในเชิงลึกได้

คณะผู้จัดทำแบบทดสอบความพึงใจต่อใบหน้าชุดนี้ได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบทดสอบความถนัดจำนวนมาก และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการทดสอบทางจิตวิทยา จิตวิทยาการเมือง รัฐศาสตร์ และบุคลิกภาพ ก่อนทำแบบทดสอบฟรีออนไลน์ของเรา โปรดทราบว่าผลการทดสอบจะปรากฏขึ้น "ตามที่เป็น" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการประกาศรับรองใด ๆ จากผู้มีวิชาชีพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ชุดนี้ส่งถึงคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จ คุณจะได้รับข้อมูลและการเปรียบเทียบรายบุคคลตามตัวเลือกของคุณในแบบทดสอบ

2. อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านพิชญพิจารณ์ โครงสร้างทางแนวคิดของแบบทดสอบชุดนี้ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของนักรัฐศาสตร์ ตามที่ปรากฏในวารสาร 'Political Communication' ซึ่งผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (peer review) และเป็นของบริษัทเทย์เลอร์แอนด์ฟรานซิสกรูป

3. ช่วยเหลือวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้คือการสร้างชุดข้อมูลที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณสูงเพื่อแบ่งปันกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทั่วโลกและเพื่อส่งเสริมแนวการวิจัยที่ลาเซอ เลาส์เซิน และมีเคล ปัง พีเตอร์เซิน นักรัฐศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ได้วางรากฐานไว้ การกรอกแบบสำรวจและการทำแบบทดสอบนี้หมายว่าคุณกำลังช่วยนักวิจัยทั่วโลกรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าในอนาคต

4. การควบคุมทางสถิติ คะแนนการทดสอบจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบชุดนี้ได้รับการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนการทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องที่สุด

5. จัดทำโดยผู้มีวิชาชีพ คณะผู้จัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีชุดนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพต่าง ๆ และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดประเภทและการทดสอบบุคลิกภาพ