Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบตำแหน่งด้านจริยธรรม

รูปแบบด้านจริยธรรมทั้ง 9 มีที่มาจากเกมเชิงบทบาท Dungeons and Dragons ที่อธิบายคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละคนจากความเชื่อและแนวโน้มในอินเทอร์เน็ต

คุณมีรูปแบบด้านจริยธรรมแบบไหน? โปรดระบุในคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 24

ปกติฉันไม่สามารถช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบตำแหน่งด้านจริยธรรม IDRlabs ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในแบบทดสอบนี้ (ความดีและความเคารพกฎหมาย ความดีและความเป็นกลาง ความดีและความไร้ระเบียบ ความเป็นกลางและความเคารพกฎหมาย ความเป็นกลางและความถูกต้อง ความเป็นกลางและความไร้ระเบียบ ความชั่วและความเคารพกฎหมาย ความชั่วและความเป็นกลาง ความชั่วและความไร้ระเบียบ) มาจากเกมเชิงบทบาท Dungeons and Dragons แบบทดสอบนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ D&D รวมทั้งผู้ค้าที่มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้าใดๆ และแบบทดสอบนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบจะให้ข้อเสนอแนะตามตัวอย่างต่อไปนี้: ความดีและความเป็นกลาง—คนที่เป็นกลางและทำความดีมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและการกระทำโดยเห็นแก่ผู้อื่นเป็นเครื่องนำทาง โดยมองว่าการกระทำนั้น เป็นสิ่งที่เคารพกฎหมายหรือเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไม่เป็นเรื่องรอง คนที่เป็นกลางและทำความดีไม่ได้มีปัญหากับกฎหมายและไม่ได้ต่อต้านโดยธรรมชาติ เพียงแต่พวกเขาเชื่อในความเมตตาและการทำความดีตามที่พวกเขายึดถือ ถ้าการส่งเสริมการทำความดีสนับสนุนให้เกิดสังคมที่เป็นระเบียบ นั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาจะยึดถือ และหากการทำความดีสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อต้องปฏิวัติระเบียบสังคมที่มีอยู่เดิม นั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาจะพึงกระทำ คนที่เป็นกลางและทำความดีหลายคนยืดหยัดอยู่กับกฎหมายหรืออาจจะเป็นขบถ ซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยหรือวุ่นวาย จากเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดความดีงามที่แท้จริงบนโลกใบนี้

หรือความดีและความไร้ระเบียบ—คนที่ทำความดีและสร้างความวุ่นวายเป็นคนที่เชื่อในสายธารแห่งความเมตตา การทำความดี และต้องมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่พวกเขาไม่ค่อยทำตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งมักกระทำตามเข็มทิศแห่งคุณธรรมที่ตัวเองถือไว้ โดยอาจจะเป็นสิ่งที่มีเมตตากรุณาก็จริง แต่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับทางสังคม พวกเขาให้ความสำคัญกับอิสรภาพ โดยไม่ใช่เพียงแค่สำหรับพวกเขาเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอิสรภาพของผู้อื่นด้วย คนที่ทำความดีและสร้างความวุ่นวายมักจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่วิธีของพวกเขาอาจจะไม่ได้ผ่านการจัดการที่ดี และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเมื่อพวกเขาต้องพบกับคนที่มีศักยภาพด้านการจัดการและวางแผนได้ดีกว่า

หรือความเป็นกลางและความเคารพกฎหมาย—คนที่เป็นกลางและเคารพกฎหมายเชื่อในแนวคิดด้านจริยธรรมอย่างแรงกล้า เช่น ศักดิ์ศรี ระเบียบ กฎ และธรรมเนียมประเพณี และพวกเขามักจะยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณส่วนบุคคลที่พวกเขายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คนที่เป็นกลางและเคารพกฎหมายต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และบำรุงรักษาระเบียบทางสังคมของกลุ่มตัวเองเอาไว้ ด้วยเหตุผลนี้ พวกเขามักจะให้คุณค่ากับธรรมเนียมและแบบอย่างที่มีมาก่อน ตัวอย่างของคนที่เป็นกลางและเคารพกฎหมายคือ ทหารที่ทำตามคำสั่งเพราะเชื่อในสายการบังคับบัญชา ผู้พิพากษาที่ตัดสินโดยตามถ้อยคำในบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นกลางและเคารพกฎหมายเป็นคนที่ไร้จริยธรรม เพียงแค่ว่า สำหรับพวกเขาแล้ว การพิจารณาด้านจริยธรรมตามมาทีหลัง แต่หลักเกณฑ์ ธรรมเนียม หรือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องมาก่อน

DUNGEONS & DRAGONS คือ เครื่องหมายทางการค้าของ WIZARDS OF THE COAST LLC. ที่ตั้งอยู่ที่ Renton, WA, 98057 ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า DUNGEONS & DRAGONS กับ U.S. federal ในวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2005 USPTO หมายเลขเครื่องหมายการค้า DUNGEONS & DRAGONS คือ 76652346 และสถานะปัจจุบันของเครื่องหมายการค้านี้คือ ลงทะเบียนและต่อทะเบียนแล้ว รายชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ DUNGEONS & DRAGONS คือ Chad M. Smith จาก Wizards Of The Coast LLC, 1600 Lind Avenue South West, Suite 100, Renton WA 98057 และเครื่องหมายทางการค้า DUNGEONS & DRAGONS จัดอยู่ในหมวดวัสดุสิ่งพิมพ์และสินค้าที่ทำจากกระดาษ และมีคำอธิบายสำหรับ DUNGEONS & DRAGONS ของ USPTO ว่าเป็นนวนิยายแนวแฟนตาซีผจญภัย

ผู้จัดทำควิซตำแหน่งด้านจริยธรรมออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่หลากหลายและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและลักษณะทางบุคลิกภาพ ก่อนที่จะเริ่มใช้แบบทดสอบออนไลน์ของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นแบบประเมินหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบตำแหน่งด้านจริยธรรมออนไลน์ฟรีของเรา ดูได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบตำแหน่งด้านจริยธรรมแบบออนไลน์นี้ได้ฟรี และจะได้รับคะแนนที่เกี่ยวข้องกับ Dungeons and Dragons ทั้ง 9 รูปแบบ

2. อ้างอิงตามตัวชี้วัดเชิงจิตวิทยาจริง แบบทดสอบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงจิตวิทยาจริง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นวารสาารเชิงวิทยาศาสตร์ และเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้รับการตรวจสอบแบบ peer-reviewed เรียบร้อยแล้ว

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน และใช้การควบคุมเชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

4. พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบตำแหน่งด้านจริยธรรมปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่ทำงานด้านการวัดผลทางจิตวิทยา (psychometric)