Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na depersonalizację-derealizację

Marzenia na jawie, wyobcowanie i odczucie jakby się było poza swoim ciałem to normalne doświadczenia, ale w przypadku niektórych mogą to być objawy natrętne – nabierające klinicznie istotnych wymiarów i skutkujące ułomnością w kontekście społecznym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

Ta 20-punktowa skala mierzy specyficzne dysocjacyjne doświadczenia oderwania, klinicznie znane jako depersonalizacja i derealizacja.

Czy masz skłonność do depersonalizacji i/lub derealizacji? Wskaż swoją odpowiedź dla każdego z poniższych stwierdzeń

Pytanie 1 z 20

Często nie jestem w stanie wyraźnie przypomnieć sobie pewnych rzeczy.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na depersonalizację IDRlabs opiera się na kryteriach diagnostycznych zaburzenia depersonalizacji-derealizacji (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych, wyd. 5) oraz kryteriach skali odczuwanego poczucia anomalii (z ang. Felt Sense of Anomaly Scale). IDRlabs nie jest stowarzyszone z Amerykańskim Towarzystwem Psychiatrycznym ani autorami skali odczuwanego poczucia anomalii.

Depersonalizacja: depersonalizacja to uczucie oddzielenia od siebie i własnej tożsamości; można to opisać jako zmiany w naszym postrzeganiu siebie. Można czuć się jakby się było zewnętrznym obserwatorem własnych myśli, uczuć, działań, wspomnień lub doznań cielesnych, siebie i swojej tożsamości. Człowiek ma wrażenie, że jego uczucia i doznania nie są jego własnymi, jak gdyby znajdował się poza własnym ciałem lub był widzem oderwanym od własnych procesów mentalnych i swojego ciała.

Derealizacja: derealizacja to uczucie oderwania się od otoczenia i można ją opisać jako zmianę w naszym postrzeganiu świata zewnętrznego, w którym osoby lub przedmioty wydają się jakby były z pogranicza jawy i snu, nierealne, zniekształcone, zamglone lub iluzoryczne, z deficytem emocjonalnej kolorystyki i głębi. Zatem depersonalizacja to specyficzne poczucie oderwania się od siebie i swojej tożsamości, podczas gdy derealizacja dotyczy sytuacji, w której rzeczy lub ludzie wokół nas mogą wydawać się nierealne.

Całkowita depersonalizacja-derealizacja: to Twoja całkowita skłonność do depersonalizacji i derealizacji. Wysokie wyniki mogą wskazywać na skłonność do zaburzeń dysocjacyjnych charakteryzujących się takimi objawami, jak: oderwanie od własnych uczuć, zniekształcony obraz ciała i/lub zniekształcone odczucia cielesne, utrata czucia w różnych częściach ciała, poczucie braku realności i/lub odczucie, jakby się było obserwatorem we własnym życiu.

Doświadczanie dysocjacji jest powszechne. Czasami podczas oglądania telewizji oddajemy się marzeniom lub odrywamy od rzeczywistości, albo nie jesteśmy świadomi, że ktoś do nas mówi, jakbyśmy byli w bańce i tylko na wpół przytomni. Takie zdarzenia są uważane za normalne i często są spowodowane zmęczeniem, stresem lub brakiem snu.

Z drugiej strony, jeśli doświadczasz powyższych objawów i są one natrętnymi, powtarzającymi się zdarzeniami powodującymi znaczny niepokój i ułomność w kontekście społecznym lub ważnych obszarów funkcjonowania, wskazane byłoby skonsultowanie takich zdarzeń ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego.

Dysocjacja i zaburzenie depersonalizacji-derealizacji były przedmiotem badań wielu badaczy i psychologów, a niniejszy test jest podobny do inwentarzy mierzących depersonalizację i derealizację, takich jak skala odczuwanego poczucia anomalii Černisa (z ang. Cernis Felt Sense of Anomaly, CEFSA), która mierzy odczuwane poczucie anomalii — wspólny czynnik w różnych zaburzeniach dysocjacyjnych.

Test na depersonalizację-derealizację IDRlabs opiera się na kryteriach diagnostycznych zaburzenia depersonalizacji-derealizacji i ma na celu zmierzenie stopnia, w jakim doświadczasz różnych objawów depersonalizacji i derealizacji. Testu na depersonalizację-derealizację nie można używać jako narzędzia do diagnostyki zaburzenia ani nie należy go mylić z narzędziem do oceny psychopatologii w kontekście klinicznym lub psychiatrycznym. Wszelkie oceny psychologiczne należy przeprowadzać we współpracy ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego.

Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i zajmowali się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego quizu (lub testu osobowości) są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest” i nie powinny być interpretowane jako jakakolwiek profesjonalna lub poświadczona porada. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Test na depersonalizację-derealizację jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do doświadczeń dysocjacyjnych znanych jako depersonalizacja i derealizacja.

2. Ukierunkowany naukowo. Ocena dostarczana przez ten test opiera się na profesjonalnych badaniach w temacie zjawiska dysocjacji w odniesieniu do depersonalizacji i derealizacji z zamiarem przedstawienia jasnego obrazu cech respondenta wskazujących na doświadczenia depersonalizacji i derealizacji mierzone według znormalizowanych pozycji w formacie kwestionariusza do samooceny.

3. Akceptowalna rzetelność i wiarygodność. Pozycje na tej skali są ogólnie porównywalne z pozycjami skali CEFSA, która ma dobrą rzetelność zbieżną z szeroko stosowaną skalą dysocjacji – „Skala Doznań Dysocjacyjnych-II” (z ang. Dissociative Experiences Scale-II) i doskonałą wewnętrzną wiarygodność alfa wynoszącą 0,98.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.