Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรม

นักสังคมศาสตร์อย่าง Ravi Iyer และ Jonathan Haidt ได้อธิบายไว้ว่า มีความแตกต่างอันหลากหลายในเรื่องศีลธรรมของมนุษย์ และความแตกต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการให้เหตุผลของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังมุมมองทางการเมืองของพวกเขาด้วย ไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยและนักวิชาการจากทั่วโลกได้ร่างกรอบของทฤษฎีพื้นฐานทางศีลธรรมร่วมกัน เพื่อพยายามที่จะอธิบายลักษณะที่แตกต่างของแต่ละบุคคล รวมทั้งทำความเข้าใจหลากหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องทางศีลธรรมในที่สาธารณะ (moral outrage) และการกระทำผิดซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในสาธารณะให้มากขึ้น แบบทดสอบนี้จะคำนวณคะแนนของคุณตามกรอบของพื้นฐานทางศีลธรรมที่มาจากผลการวิจัยของพวกเขา

ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้ระบุว่าคุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางศีลธรรมหรือไม่

คำถามที่ 1 จาก 36

แดนเพิ่มเสียงทีวีให้ดังขึ้นเมื่อพ่อของเขาพูดเกี่ยวกับการรับราชการทหารของตัวเอง

ไม่ตกลง
ตกลง

ต่อไป

แบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมของ IDR Labs เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International และไม่ควรสับสนกับการทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำขอบข่ายเดียวกันมาใช้ เช่น ควิซพื้นฐานทางศีลธรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ YourMorals.org

กรอบพื้นฐานทางศีลธรรมถูกพัฒนาขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม จิตวิทยา การเมือง เพื่อพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้ดีขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้น ด้วยขอบข่ายของสังคมศาสตร์ แบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมเป็นการทดสอบสมมติฐานอันหลากหลายเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละคนและธรรมชาติของมนุษย์

การทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ด้านการเมืองและสังคมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกด้านทางความคิดเกี่ยวกับการเมือง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแบบทดสอบเป็นเพียงตัวชี้วัดเบื้องต้น - ซึ่งเป็นแค่ส่วนแรกในการเริ่มต้นของระบบเท่านั้น

การทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบที่จัดทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือแบบทดสอบแบบ "ทางการ" ซึ่งใช้ในงานวิจัยวิชาการ หรือแบบทดสอบฟรีเช่นของเรา ต่างเป็นเครื่องชี้นำที่จะช่วยบ่งบอกถึงทัศนคติด้านศีลธรรมและจริยธรรมของคุณตามพื้นฐานทางศีลธรรมเกี่ยวกับความห่วงใย ความยุติธรรม ความจงรักภักดี อำนาจที่ชอบธรรม ความบริสุทธิ์ และเสรีธรรม มีการจับคู่ระหว่างศีลธรรมของคุณกับส่วนของการเมืองในปัจจุบันซึ่งพบได้ในประชาธิปไตยแบบตะวันตก แบบทดสอบนี้มีความทันสมัย และเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางสังคมศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการทดสอบใดวางแผนที่จะกำหนดพื้นฐานทางศีลธรรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองของคุณได้ถูกต้องครบถ้วนหรือน่าเชื่อถือ และไม่มีการทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมใดที่สามารถทดแทนสิ่งที่คุณคุ้นเคยเกี่ยวกับกรอบพื้นฐานทางศีลธรรมหรือการเมืองในประเทศของคุณได้ถี่ถ้วน

ผู้จัดทำแบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาทางการเมือง การเมือง และการทดสอบด้านบุคลิกภาพ ก่อนที่จะใช้งานแบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเรา โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า แบบทดสอบนี้ฟรีและให้ผลลัพธ์ "ตามสภาพ" จากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น และไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือเป็นการรับรองใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมออนไลน์ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมออนไลน์นี้ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบเพื่อคำนวณคะแนนของคุณเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อหลัก 6 ข้อเกี่ยวกับพื้นฐานทางศีลธรรมซึ่งถูกคิดค้นโดยนักสังคมศาสตร์แนวหน้า

2. ไม่มีการนำไปโปรโมทหรือโฆษณา ในขณะที่สังคมศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและความถูกต้องของสัญชาตญาณทางศีลธรรม จึงมักถูกนำไปบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกด้านทางความคิดเกี่ยวกับการเมือง และจะไม่มีการนำเอาข้อมูลไปเพื่อโปรโมทหรือโฆษณาใดๆ

3. ได้ทำการทดสอบแล้วในหลายประเทศ แบบทดสอบพื้นฐานทางศีลธรรมฟรีของเราได้ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในหลายภูมิภาคที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออก

4. มีขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในขณะที่ผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์อื่นๆ อาจขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากการศึกษาวิจัยนั้นมีจำนวนของผู้ร่วมทำแบบสอบถามที่ไม่มากพอ แต่แบบทดสอบปัจจุบันนี้ ถูกจัดเตรียมบนพื้นฐานของการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความพึงพอใจทางศีลธรรมของผู้คนจำนวนมากกว่า 90,000 คน

5. จัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์และการวิเคราะห์ด้านการเมือง