Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ

จากผลงานของเฮลแมนและเพอุส

นักวิจัย เอช เฮลแมน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และซี เพอุส ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้ใช้ขอบข่ายหลายมิติในการเข้าถึงมุมมองของผู้คนที่มีต่อผู้ชายและผู้หญิงตามลำดับ ผลจากงานวิจัยของพวกเขาได้อธิบายลักษณะที่เหมือนกันของแต่ละเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง การใช้ข้อมูลที่พวกเขาค้นพบทำให้เป็นไปได้ที่จะเห็นว่าคนอื่นมองเห็นอัตลักษณ์ทางเพศของคุณเป็นอย่างไร

แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพของคุณเป็นอย่างไร? โปรดระบุว่าแต่ละคุณลักษณะดังต่อไปนี้มีผลกับคุณมากแค่ไหนที่ด้านล่าง

คำถามที่ 1 จาก 35

ฉัน...

ร่าเริงแจ่มใส

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพIDRlabs (IDR-GCT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-GCT มาจากผลงานของดอกเตอร์เฮนท์เชล ดอกเตอร์เฮลแมน และดอกเตอร์เพอุสซึ่งร่วมกันเขียนงานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศในหลายมิติและการมองเห็นคุณลักษณะของเพศชายและเพศหญิงของคนอื่นและของพวกเขาเองในปัจจุบัน IDR-GCT ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ โดยเฉพาะกับนักวิจัยในด้านจิตวิทยาสังคมหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในเครือ

แบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ IDRlabs ได้รับข้อมูลจากการศึกษาดังต่อไปนี้: ดอนเนลลี่และทเวนเก้ (2016): คุณสมบัติของเพศชายและเพศหญิงจากแบบวัดบทบาททางเพศของเบม, 1993-2012: การวิเคราะห์อภิมานในช่วงเวลาหนึ่ง, บทบาททางเพศ, เฮนท์เชล ที, เฮลแมน เอ็ม อี และเพอุส ซี วี (2019) มิติอันหลากหลายของแบบแผนทางเพศ: การดูลักษณะเฉพาะของเพศชายและเพศหญิงในปัจจุบันของคนอื่นและของพวกเขาเอง, มุมมองทางด้านจิตวิทยา 10(JAN), [11], โรบินสัน เชพเวอร์และไรท์แมน (2013): การวัดบุคลิกภาพและทัศนคติทางด้านจิตวิทยาสังคม: การวัดทัศนคติทางด้านจิตวิทยาสังคม, สำนักพิมพ์วิชาการ

ขอบข่ายหลายมิติในการเข้าถึงแบบแผนทางเพศซึ่งดอกเตอร์เฮนท์เชล ดอกเตอร์เฮลแมน และดอกเตอร์เพอุสได้นำมาใช้ประโยชน์และแจ้งต่อ IDR-GCT แบบทดสอบในปัจจุบันได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ IDRlabs ในปัจจุบันเป็นอิสระต่อนักวิจัย สถาบัน และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในเครือในข้างต้น

แบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพมาจากการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเพศทั้งในชายและหญิง อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ที่ให้บริการฟรีอย่างเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่การทดสอบแรกเท่านั้น และไม่สามารถที่จะประเมินผลเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณได้อย่างถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียว โดยแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น การประเมินผลทางด้านอัตลักษณ์ทางเพศที่สรุปขั้นสุดท้ายสามารถทำได้โดยบุคคลที่เกิดคำถามเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น ตัวคุณเอง)

เนื่องจากเราเป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพที่ให้คุณสามารถประเมินผลได้ว่าคุณมีคุณลักษณะของความเป็นชายและหญิงอย่างไรบ้าง เราพยายามอย่างหนักที่จะจัดทำแบบทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการใช้การควบคุมและให้เหตุผลด้วยวิธีทางสถิติ อย่างไรก็ตามควิซออนไลน์ฟรีต่าง ๆ เช่นแบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เป็นการประเมินผลหรือให้คำแนะนำในระดับมืออาชีพ แบบทดสอบนี้เป็นการประเมินผลด้วยความ "น่าจะเป็น" จากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ใด ๆ ของเรา สามารถหาข้อมูลได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ ของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพนี้ได้ฟรี ซึ่งคุณจะได้รู้ผลคะแนนเกี่ยวกับการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ทางเพศของคุณจากการศึกษาโดยปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดอกเตอร์ธัญจา เฮนท์เชล ดอกเตอร์มาเดลอีน เฮลแมน และดอกเตอร์คลอเดีย เพอุส

2. แบบแรกเริ่ม การประเมินผลนี้เป็นหนึ่งในความพยายามแรกเริ่มที่สำคัญในการนำผลงานวิจัยจากงานของดอกเตอร์เฮลแมนและดอกเตอร์เพอุสเกี่ยวกับแบบแผนต่าง ๆ ไปใช้งานต่อโดยการเปลี่ยนให้เป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้

3. ควบคุมด้วยวิธีทางสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นด้วยข้อมูลจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคลโดยเฉพาะ