Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบรอร์สชัค

แบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคเป็นหนึ่งในแบบทดสอบภาพฉายทางจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก นักจิตวิทยาใช้รอร์สชัคในการทดสอบคุณลักษณะทางบุคลิกภาพและอารมณ์ของผู้ทำแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบมักจะถูกใช้ในการตรวจสอบรูปแบบความคิดที่ซ่อนอยู่ และแบ่งแยกลักษณะทางความคิดของบุคคลที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติทางจิตออกมาจากลักษณะที่เป็นปกติ และรอร์สชัคยังถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมายของศาล การคุ้มครอง รวมทั้งใช้วัดระดับในการปรับตัวเข้ากับสังคมของแต่ละบุคคลด้วย

รูปภาพรอร์สชัคจะประเมินเกี่ยวกับลักษณะทางความคิดของคุณได้อย่างไรบ้าง? เลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับความคิดของคุณมากที่สุดในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 10

ข้อใดต่อไปนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นในรูปภาพมากที่สุด?

ต่อไป

แบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคจาก IDRlabs (The IDRlabs Rorschach Inkblot Test, IDR-RIT©) เป็นสินทรัพย์ของ IDRlabs International โดย The IDR-RIT ใช้แนวความคิดรอยหยดหมึกของรอร์สชัคแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ Hermann Rorschach หรือ International Society of the Rorschach และ Projective Methods และไม่ได้มีความเทียบเท่ากับแบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคอื่น ๆ แบบทดสอบนี้ไม่ได้ได้รับการรับรองหรือเกี่ยวข้องกับ Hermann Rorschach, the International Society of the Rorschach, Projective Methods หรือองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และแบบทดสอบนี้ไม่ได้มีเจตนาในการจัดทำขึ้นมาเพื่อทำการละเมิดใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคถูกจัดทำขึ้นมาจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์กร แบบทดสอบใช้ตัววัดผลทางจิตวิทยาในการประเมินรูปแบบความคิดที่ซ่อนอยู่ในคำตอบของผู้ทำแบบทดสอบ รวมทั้งใช้วัดระดับของความเป็นอยู่โดยทั่วไปของผู้ทำแบบทดสอบด้วย แบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานวิจัย: Iwasa, K. & Ogawa, T. (2013). Rorschach texture responses are related to adult attachment via tactile imagery and emotion. Rorschachiana, 34(2), 115–136. Miguel, F. K. & Pessotto, F. (2016). Projective aspects on cognitive performance: Distortions in emotional perception correlate with personality. Psicologia: Reflexão e Crítica, 29(1), 17. Tibon-Czopp, S. & Weiner, I.B. (2016). The Rorschach Inkblot Method: Theory. Rorschach Assessment of Adolescents. Advancing Responsible Adolescent Development. Springer, New York, NY.

แบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคไม่ว่าจะถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ในงานวิจัยเชิงวิชาการ หรือเป็นแบบทดสอบฟรีออนไลน์อย่างแบบทดสอบนี้ ต่างก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณค้นหารูปแบบความคิดและระดับโดยทั่วไปในการปรับตัวเข้ากับสังคมของคุณ ซึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อพูดถึงแบบทดสอบวัดผลการฉายภาพทางจิตวิทยาเช่นแบบทดสอบนี้ ไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบความคิดและระดับในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมของคุณอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถทดแทนการทำงานภายในจิตใจเชิงลึกที่คุณรู้สึกคุ้นเคยได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัค สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้จาก International Society of the Rorschach and Projective Methods

ผู้จัดทำแบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพจำนวนมากอย่างหลากหลาย และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการเมือง และแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ ก่อนที่คุณจะทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเราแบบทดสอบนี้ โปรดทราบว่าผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมไป"ตามสภาพ" และคุณสามารถทำแบบทดสอบได้ฟรี แต่ไม่ควรนำไปใช้เป็นการรับรองหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคออนไลน์ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชัคออนไลน์นี้ได้ฟรี ซึ่งจะทำให้คุณได้ค้นหารูปแบบความคิดและจิตใต้สำนึกของคุณ โดยอ้างอิงจากระบบในการให้คะแนนที่ถูกใช้กับแบบทดสอบเหล่านี้แบบดั้งเดิม

2. คำนวณการให้คะแนนโดยระบบคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณคะแนนเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวและการทำงานด้านอารมณ์ของผู้ทำแบบทดสอบ ซึ่งถูกใช้ในการทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติทางความคิดที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะในกรณีของคนไข้ที่ไม่สมัครใจที่จะอธิบายความคิดของเขาออกมาอย่างเปิดเผย

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ ผลลัพธ์ของผู้ใช้งานสำหรับแบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน และใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การเมือง