Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na poczucie własnej wartości

Oparty na badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Oksfordzkim

Niniejszy test na poczucie własnej wartości jest oparty na skali samoświadomości Robsona (ang. Robson Self-Concept Scale, SCQ) opracowanej przez Philipa Robsona na Uniwersytecie Oksfordzkim i mierzy samoocenę jednostki w odniesieniu do sfery poznawczej i afektywnej – jak postrzegamy i cenimy siebie, co o sobie myślimy i jak się ze sobą czujemy. Wyniki testu dają złożony obraz poczucia własnej wartości respondenta.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat swojego poczucia własnej wartości? Wskaż, jak dobrze opisuje Cię każde z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 30

Kiedy jakieś zadanie jest trudne, moja determinacja tylko rośnie.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na poczucie własnej wartości IDRlabs opiera się na kwestionariuszu samoświadomości (ang. Self-Concept Questionnaire, SCQ) autorstwa Philipa Robsona z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego. IDRlabs nie jest powiązane z autorem, Uniwersytetem Oksfordzkim ani żadną inną instytucją.

Test dostarcza opinii takich, jak następujące:

Zadowolenie/wartość: opisuje stan psychiczny, w którym jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z życia. Zadowolenie mierzy stopień, w jakim postrzegamy spełnienie naszych pragnień i poziom odczuwanej przez nas satysfakcji w życiu. Wartość odnosi się do szacunku, jaki mamy wobec siebie. Wartość mierzy również nasze wewnętrzne poczucie bycia kimś wystarczająco dobrym, godnym miłości i równym naszym rówieśnikom. Wysoki wynik wskazuje na pozytywną satysfakcję z życia i pozytywne przekonanie o własnej wartości.

Atrakcyjność/uznanie: wskazuje poziom, w jakim postrzegamy nasze cechy fizyczne jako atrakcyjne. Atrakcyjność jest miarą postrzeganego przez nas stopnia, w jakim według nas fizycznie podobamy się innym. Uznanie przez innych odnosi się do tego, jak postrzegamy bycie akceptowanym społecznie jako część całości i jako jednostka. Wysoki wynik wskazuje na pozytywną samoocenę i pozytywne przekonanie o własnej zdolności do bycia akceptowanym społecznie i lubianym.

Sprawczość/znaczenie: opisuje, w jakim stopniu nasze rozumowanie jest deterministyczne, tj. oparte na poglądzie, że wolna wola jest iluzją i że nie mamy kontroli nad naszym losem. Wiąże się to z naszym subiektywnym poczuciem znaczenia i odnosi się do stopnia, w jakim wierzymy, że nasze życie jest wartościowe i znaczące. Wysoki wynik wskazuje na pozytywne poczucie własnej skuteczności i pozytywne przekonanie o własnej ważności i sprawczości w życiu – czyli zdolności do kształtowania własnego losu i uzyskiwania pożądanych rezultatów.

Pewność siebie/zalety: to miara naszej wiary w siebie i własne możliwości oraz miara przekonania, że jesteśmy w stanie stawić czoła życiowym wyzwaniom i je przezwyciężyć, a także miara naszej gotowości do działania zgodnie z własnymi mocnymi stronami. Osoby w wysokim wynikiem mają zatem poczucie wiary w siebie i w to, że ogólnie mają swoje życie pod kontrolą. Wysoki wynik wskazuje na pozytywną pewność siebie i pozytywne przekonanie o własnej wartości, własnych zaletach i umiejętnościach.

Wytrzymałość/zawziętość: opisuje naszą psychologiczną zdolność do mentalnego radzenia sobie z przeciwnościami losu, wyzwaniami i niepewnością lub zdolność do przystosowania się do nich. Ten czynnik to cecha, która sprawia, że po napotkaniu niepowodzenia potrafimy stać się silniejsi i bardziej zdeterminowani. Wysoki wynik wskazuje na pozytywną wytrzymałość i pozytywne przekonanie o własnych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Test na poczucie własnej wartości IDRlabs jest inspirowany kwestionariuszem samoświadomości (ang. Self-Concept Questionnaire, SCQ) autorstwa Philipa Robsona z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Test SCQ został opracowany jako narzędzie pomagające zmierzyć złożony konstrukt poczucia własnej wartości. Chociaż test na poczucie własnej wartości IDRlabs opiera się na kwestionariuszu samoświadomości, nie należy używać go do oceny klinicznej ani dokładnej ewaluacji Twojej osobowości. Ocenę zdrowia psychicznego zawsze przeprowadza się pod okiem specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na poczucie własnej wartości jest dostarczany za darmo i pozwala pozyskać wyniki odnośnie samoświadomości w kilku różnych aspektach.

2. Ukierunkowany naukowo. Opinie dostarczane przez ten test są oparte na badaniach specjalistów w zakresie poczucia własnej wartości i mają na celu dostarczenie jasnego obrazu cech respondenta, wskazujących na samoświadomość i poczucie własnej wartości, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji w formie samodzielnie wypełnianego kwestionariusza.

3. Zadowalająca ważność i rzetelność. Kwestionariusz samoświadomości zapewnia dobrą rzetelność mierzoną za pomocą alfy Cronbacha (α 0,89) oraz wysoką ważność kliniczną o wartości 0,70.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test powstał przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.