Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบ EQ ระดับสากล

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence, EI หรือ Emotional Quotient, EQ) วัดความสามารถของแต่ละบุคคลในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาเองและของผู้อื่น รวมทั้งข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและคำพูดที่มีต่อผู้อื่น

แบบทดสอบ EQ ระดับสากลวัดทั้งหมด 15 ขอบเขตของ EQ และใช้ลักษณะทางบุคลิกภาพเป็นพื้นฐานสำหรับ EQ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่างที่ได้รับการตรวจสอบแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ระบบบุคลิกภาพหลักทั้งห้า

เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ของ EQ ทั้ง 15 ขอบเขตของคุณ โปรดระบุระดับความเห็นของคุณในแต่ละข้อต่อไปนี้ด้านล่าง

คำถามที่ 1 จาก 60

ฉันมักจะตัดสินใจจากสัญชาตญาณของตนเอง

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลของ IDRlabs (IDR-GEIT©) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs International ซึ่ง IDR-GEIT อ้างอิงมาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยา Konstantinos Petrides และเพื่อนร่วมงานของเขา ซึ่งร่วมมือกับ University College London โดย IDR-EIT ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักวิจัยเหล่านี้หรือสถาบันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งสิ้น

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลของ IDRlabs อ้างอิงจากงานวิจัยจากศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา Konstantinos Petrides ในการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลนี้อ้างอิงมาจากทฤษฎีคุณสมบัติของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาเองหรือคนอื่น และดูว่าพวกเขามีการรับรู้ทางอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมทางสังคม ทักษะในการดูแลสุขภาพ ความรู้สึกด้านบวก การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล และความสามารถในการเป็นผู้นำ

คุณลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์และผลลัพธ์ของแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์นี้ประกอบไปด้วย 15 ขอบเขตที่ต่างกัน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว, การกล้าแสดงออก, การรับรู้ทางอารมณ์, การแสดงออกทางอารมณ์, การจัดการอื่นๆ, การกำกับตนเอง, การควบคุมตนเองได้, ความสัมพันธ์, การรับรู้คุณค่าของตนเอง, การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง, การตระหนักรู้ทางสังคม, การจัดการความเครียด, คุณสมบัติของการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น, คุณสมบัติของการมองโลกในแง่ดี และคุณสมบัติของการมีความสุข IDRlabs International และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลของ IDRlabs ปัจจุบันนี้เป็นอิสระจากนักวิจัยและสถาบันวิชาการของพวกเขาที่กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลของ IDRlabs ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในการส่งมอบและการอธิบายด้วยวิธีวัดเชิงจิตวิทยาหลายอย่าง ซึ่งทำงานอย่างหลากหลายในเชิงจิตวิทยารวมถึงการทดสอบด้านบุคลิกภาพ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่น แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาในการให้ความรู้เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวัดผลในเชิงโครงสร้าง ดังนั้นพวกเขาไม่ควรนำไปใช้เป็นการให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบทางบุคลิกภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แม้ว่าจะถูกจัดทำขึ้นและมีการตรวจสอบเชิงสถิติโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นการประเมิน แสดงผลลัพธ์ หรือเป็นการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น คะแนนของแบบทดสอบส่วนบุคคลและภาพรวมด้านบุคลิกภาพของแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาออนไลน์ฟรีอื่นๆ ของเรา โปรดอ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลนี้ให้คุณทำแบบทดสอบได้ฟรีและให้คุณได้เห็นภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ส่วนตัวของคุณ

2. ครอบคลุม แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ฟรีของเราจัดเตรียมคะแนนจากทั้งหมด 15 ขอบเขตที่แตกต่างกันของความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เชิงเดี่ยวแบบทั่วไป

3. เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ และการประสบผลสำเร็จด้านความสัมพันธ์ การทำความเข้าใจความฉลาดทางอารมณ์ของใครสักคนเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นทั้งด้านที่แข็งแกร่งและด้านที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวทุกรูปแบบ

4. มีการควบคุมเชิงสถิติ ผลลัพธ์ส่วนบุคคลสำหรับแบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนและใช้วิธีวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์มีความสมบูรณ์และถูกต้อง

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแบบทดสอบทางบุคลิกภาพและวิธีวัดเชิงจิตวิทยา