Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพ

แบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพทั้ง 105 คำถามจะให้คะแนนคุณเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพทั้ง 15 กลุ่ม โดยเป็นลักษณะทางบุคลิกภาพที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของบุคลิกภาพแบบที่ไม่มั่นคง ซึ่งแตกต่างจากการวัดผลในเชิงโครงสร้างของ แบบทดสอบประเภทบุคลิกภาพของ Jung หรือ แบบทดสอบบุคลิกภาพหลักทั้งห้า

ในการทำแบบทดสอบ เป็นเรื่องธรรมดาที่บุคคลที่เป็นปกติจะรู้สึกว่ามีหลายข้อที่ตรงกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โปรดอย่าคลิก ‘เห็นด้วย’ ให้กับคำถามใดคำถามหนึ่งหากมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและไม่ได้สอดคล้องกับตัวคุณจริงๆ ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าคำถามเหล่านั้นตรงกับตัวคุณ ให้คลิก ‘ไม่เห็นด้วย’

คำถามที่ 1 จาก 105

การทำตามกฎที่น่าเชื่อถือเป็นวิธีที่ดีในการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

ต่อไป

"แบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพ" เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ซึ่งต้องขอแสดงความขอบคุณไปยังงานของ Theodore Millon, Seth Grossman, Aaron T. Beck, Arthur Freeman และ Nancy McWilliams

ในขณะที่แบบทดสอบนี้สามารถช่วยคุณประเมินผลจากคะแนนของคุณเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพที่หลากหลายทั้ง 15 แบบได้ เรื่องสำคัญก็คือคุณควรทราบว่าคะแนนจากแบบทดสอบไม่ควรถูกเปลี่ยนไปเป็นการประเมินในความเป็นจริงที่ควรเป็นการรับรองจากแพทย์โดยตรงมากกว่า ซึ่งเป็นการพบกันของผู้ตอบคำถามและแพทย์จริงๆ และอาศัยการตรวจสอบเรื่องส่วนตัวของผู้ตอบคำถาม ประวัติครอบครัว และอื่นๆ อย่างครอบคลุม

เช่นนั้นแล้ว โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาในเว็บไซต์นี้ถูกจัดหาเพื่อเป็นจุดประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น โดยข้อมูลถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้ทดแทนบริการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เผยแพร่ไม่ได้มีส่วนในการให้บริการทางกฎหมาย การแพทย์ การเงิน หรือบริการโดยผู้เชี่ยวชาญประเภทอื่นๆ หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดค้นหาบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวคุณเองจากที่อื่น

"Personality Style Test"© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อวัดผลลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณอย่างครอบคลุมใน 15 ลักษณะ โดยที่คุณสามารถทำแบบทดสอบได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2. ครอบคลุม แบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพกับ 105 คำถามออนไลน์ฟรีนี้จะช่วยให้ผู้ตอบคำถามเข้าใจถึงกรอบทางความคิดในเชิงทฤษฎีในภาพรวม โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคของ Sigmund Freud และคณะ ธรรมเนียมของการศึกษาด้านวิชาการเมื่อร้อยปีที่แล้วเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน แต่แบบทดสอบนี้นำเอาลักษณะเหล่านั้นออกมาเพื่อให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมด

3. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกันและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกลุ่มและแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ

4. มุ่งเน้นไปทางคลินิก การประเมินโดยทั่วไปด้วยคำอธิบายด้านบุคลิกภาพที่มาจากแบบทดสอบประเภทบุคลิกภาพของ Jung (Jung Type Test) ต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของไมเออร์ส-บริกส์ (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI) และเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ มีคำอธิบายของแต่ละประเภทที่เป็นเชิงบวกมากจนเกินไป ผลที่ได้จากเครื่องมือนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อลดผลกระทบของแนวโน้มดังกล่าวด้วยการอธิบายให้มองเห็นถึงลักษณะของบุคคลที่ชัดเจน โดยรวมไปถึงแนวโน้มของปัญหาที่เกิดจากคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้ตอบคำถามแต่ละคนด้วย