Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์

ในหมู่นักจิตวิทยานั้น แนวคิดเรื่องรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าเป็นตัวทำนายสำคัญของวิธีที่บุคคลหนึ่ง ๆ ดำเนินความสัมพันธ์กับผู้อื่น การอ้างทฤษฎีรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาระยะยาวที่ทั้งนักจิตวิทยาและนักชีววิทยาได้ดำเนินการและเป็นที่ยอมรับกันดี ทฤษฎีนี้ยืนหยัดว่าวิธีที่เราปรับตัวให้เข้ากับผู้ที่ดูแลเราในขณะเป็นเด็กจะตราตรึงเราด้วยรูปแบบการจัดการความสัมพันธ์พื้นฐานที่จะกินเวลาไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับไพรเมตชนิดอื่น ๆ มนุษย์ที่มีอายุน้อยจะสำรวจปริมาณการดูแล ความปลอดภัย และความใส่ใจที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของพวกเขาและสร้างกลยุทธ์การตอบสนองที่มีประโยชน์เชิงวิวัฒนาการ

คำถามที่ 1 จาก 36

บ่อยครั้งฉันเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหาของคนอื่นเพื่อตัวของพวกเขาเอง

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

"แบบทดสอบรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR Labs Revised Attachment Style Test; IDRLRAS)" เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล (IDR Labs International) แต่แสดงความยกย่องต่อผลงานของจอห์น โบลบี, เมรี เอนส์เวิร์ธ, เคเริน ฮอร์นาย และคนอื่น ๆ สำหรับรูปแบบบุคลิกภาพเพิ่มเติม โปรดดูแบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพและแบบทดสอบบุคลิกภาพระบบซีคมุนท์ ฟร็อยท์ ด้วย

แม้ว่าแบบทดสอบชุดนี้สามารถช่วยให้คุณระบุตำแหน่งผลคะแนนของคุณในมาตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบคลาสสิกสี่รูปแบบของความผูกพันทางอารมณ์ได้ แต่พึงระลึกว่าผลคะแนนการทดสอบไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับผลการประเมินในโลกแห่งความเป็นจริงที่ดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้พบผู้ตอบด้วยตัวเองและได้อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดร่วมกับการทบทวนประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัวของผู้ตอบ และอื่น ๆ

รูปแบบความผูกพันทางอารมณ์หมายถึงวิธีเฉพาะเจาะจงที่แต่ละบุคคลระบุว่าสอดคล้องกับตนเองและใช้ดำเนินความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ของบุคคลมักก่อตัวขึ้นในช่วงเริ่มต้นสัมบูรณ์ของชีวิต โดยเป็นไปได้มากที่สุดในช่วงสองปีแรก เมื่อเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคง รูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดช่วงชีวิต โดยปรากฏให้เห็นในวิธีที่พวกเขาดำเนินความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสัมพันธภาพใกล้ชิด (รวมถึงวิธีที่บุคคลนั้นเลี้ยงดูบุตรของตนเอง) ในเวลาปัจจุบัน ดังนั้น การทำความเข้าใจรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ของคุณเองจึงมีประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเองและผู้อื่นตั้งแต่แรกเริ่มในวัยเด็กและจะสามารถดำเนินชีวิตตามรูปแบบเหล่านี้อีกครั้งในฐานะผู้ใหญ่ได้อย่างไร

ดังนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ให้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลนี้มีให้ "ตามที่เป็น" และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นองค์ประกอบของการให้บริการและการประกาศรับรองใด ๆ จากผู้มีวิชาชีพ ผู้เผยแพร่แบบทดสอบไม่ได้เสนอจะให้บริการทางกฎหมาย การแพทย์ การเงิน หรือบริการทางวิชาชีพประเภทอื่นใด หากต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดค้นหาบริการจากผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งอื่น

"แบบทดสอบรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR Labs Revised Attachment Style Test; IDRLRAS)" © เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ออนไลน์ฟรีชุดนี้ส่งถึงคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จ คุณจะได้รับค่าพิกัดในมิติหลักสองมิติของทฤษฎีรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ซึ่งจะระบุตำแหน่งของคุณในหนึ่งในสี่จตุภาคหลักที่ใช้กันทั่วไปในการจำแนกรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์

2. เป็นกลางทางค่านิยม ถึงแม้จะมีแบบทดสอบรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์อื่น ๆ อยู่แล้ว แต่แบบทดสอบเหล่านั้นส่วนใหญ่มาพร้อมกับสัมภาระเชิงบรรทัดฐานและการตัดสินคุณค่าในเชิงอัตวิสัยซึ่งตีค่าว่ารูปแบบความผูกพันทางอารมณ์บางรูปแบบดีกว่ารูปแบบอื่น ๆ ในขณะที่ยังไม่มีการคิดค้นแบบทดสอบรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ที่เป็นไปในเชิงวัตถุวิสัยหรือปลอดค่านิยมอย่างสิ้นเชิง แต่แบบทดสอบชุดนี้พยายามจะมองว่ารูปแบบความผูกพันทางอารมณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นั้นเป็นการปรับตัวที่สมเหตุสมผล มีเหตุผล และเป็นกลางทางค่านิยม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้พัฒนาขึ้นจนเป็นรูปแบบดังที่ปรากฏในระหว่างที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

3. ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับการศึกษาและวิจัยเป็นอย่างดีในวิชาจิตวิทยา โดยสืบรากฐานย้อนไปได้ถึงจอห์น โบลบี (ค.ศ. 1907-1990), เมรี เอนส์เวิร์ธ (ค.ศ. 1913-1999) และคนอื่น ๆ

4. การควบคุมทางสถิติ คะแนนการทดสอบจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบชุดนี้ได้รับการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนการทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องที่สุด

5. จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีวิชาชีพ แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้มีวิชาชีพด้านจิตวิทยาและงานวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล