Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิติ

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่ไม่ค่อยรู้สึกสนใจหรือไม่สนใจเลยเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันจนพัฒนากลายไปเป็นความโศกเศร้า หากไม่ได้รับการรักษา ภาวะซึมเศร้าอาจส่งผลต่อภาวะบกพร่องอย่างหนักในการทำงานและการใช้ชีวิตได้ ภาวะซึมเศร้าเป็นหนึ่งในอาการป่วยทางจิตที่พบได้ทั่วไป โดยประมาณ 7% ของผู้ใหญ่เคยประสบกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ในครั้งหนึ่ง จากการศึกษาจำนวนมากได้ค้นพบอัตราความชุกตลอดชีพ (lifetime prevalence rates) ของภาวะซึมเศร้าสูงกว่า 20%

คุณกำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือเปล่า? โปรดระบุว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 20

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ฉัน...

ไม่รู้สึกสนุกไปกับสิ่งที่เคยทำให้ฉันมีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไป

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิติของ IDRlabs (The IDRlabs Multidimensional Depression Test, IDR-MDT©) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs International ซึ่ง IDR-MDT อ้างอิงมาจากเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) และแบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire, PHQ-9) ซึ่งเป็นเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้า โดย IDR-MDT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตพยาธิวิทยาหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิติของ IDRlabs จัดทำขึ้นจากข้อมูลเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันที่เผยแพร่ไว้ใน DSM-5 และ PHQ-9 เครื่องมือทางจิตวิทยาที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางที่พัฒนาโดย Spitzer, Williams, Kroenke และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา PHQ-9 เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ถูกนำไปใช้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่ได้รับการรับรอง ซึ่งแบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น IDRlabs International และแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิติจาก IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิติอ้างอิงมาจากเครื่องมือในการประเมินโครงสร้างทางจิตวิทยาของภาวะซึมเศร้าที่เป็นที่รู้จักกันดี อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงการพิจารณาแนวคิดในเบื้องต้นเท่านั้น และไม่สามารถให้ผลการประเมินที่ถูกต้องทั้งหมดเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพหรือองค์ประกอบของภาวะทางจิตใดๆ ได้ แบบทดสอบนี้ถูกใช้เพื่อการกรั่นกรองในเบื้องต้น การวินิจฉัยสุขภาพจิตขั้นสุดท้ายสามารถทำได้โดยแพทย์ จิตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่นๆ เท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าออนไลน์ฟรีนี้ที่ให้คุณได้กรั่นกรองตัวเองเกี่ยวกับลักษณะอาการของภาวะทางสุขภาพจิตนี้ที่คนอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน พวกเราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้แบบทดสอบนี้น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้โดยใช้การควบคุมเชิงสถิติเพื่อความถูกต้อง แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจะเป็นผู้พัฒนาและใช้การควบคุมเชิงสถิติเพื่อความถูกต้อง แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิตินี้ไม่ได้ให้เป็นการประเมินหรือให้คำแนะนะโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น ผลลัพธ์ของแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าหลายมิติออนไลน์ฟรีนี้ถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบนี้หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาออนไลน์อื่นๆ ของเรา สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าออนไลน์นี้ได้ฟรีและให้คุณได้รับคะแนนตามเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่ประเมินเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นผลงานจากนักวิจัย แพทย์ และสมาคมจิตเวชอเมริกัน

2. ถูกต้องและน่าเชื่อถือ PHQ-9 มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสำหรับใช้ประเมินลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ด้านภาวะซึมเศร้าอย่างกว้างขวาง โดยหลักฐานที่มีการเผยแพร่ไว้ในวารสารวิทยาศาสตร์ peer-reviewed ได้ระบุไว้ว่า PHQ-9 มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นอย่างดี

3. ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตเพื่อเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง การรับรู้ในที่สาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพจิตกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ แบบทดสอบและควิซเช่นแบบทดสอบภาวะซึมเศร้านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนา เกิดการพูดคุยกัน และลดความเข้าใจผิด

4. มีการควบคุมเชิงสถิติ ผลลัพธ์จากแบบทดสอบของผู้ใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่มีตัวตนและใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์นั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสูงสุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบภาวะซึมเศร้านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยซึ่งมีประสบการณ์ด้านแบบทดสอบทางบุคลิกภาพและจิตวิทยา