Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na Feminizm

Ten darmowy test na feminizm zmierzy Twoją punktację względem pięciu najpopularniejszych nurtów dotyczących debaty o równości płci pojawiających się w zachodnich demokracjach. Chociaż zarówno osoby o poglądach feministycznych, jak i antyfeministycznych twierdzą, że definicja feminizmu jest jasna i oczywista, prawda jest taka, że istnieją znaczące rozbieżności w kwestii definiowania feminizmu oraz poważna różnica zdań, nie tylko między feministami i anty-feministami, ale również wśród osób opowiadających się za różnymi nurtami feminizmu.

Pytanie 1 z 42

Kobiety poradziłyby sobie w wojsku na każdym stanowisku równie dobrze jak mężczyźni.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

The CT-Fem-5SI© stanowi własność IDR Labs International. Bezpośrednią inspiracją dla testu były pisma osób o poglądach feministycznych oraz antyfeministycznych, a pewne elementy testu zostały wyjęte z publicznie wypowiedzianych przez nie deklaracji i opinii.

The CT-Fem-5SI© to jeden z pierwszych testów tego rodzaju; jest to test zaprojektowany, by zmierzyć stopień zgodności (lub niezgodności) poglądów badanego z czterema stanowiskami feminizmu (Feminizm Liberalny; Radykalny Feminizm; Feminizm Marksistowski; Feminizm Kulturowy) oraz z jednym stanowiskiem antyfeministycznym (Tradycjonalizm), w kwestiach politycznych, filozoficznych i społecznych. Jak wyraźnie zauważyło w debacie publicznej kilku ważnych polityków, badaczy i naukowców, istnieje wyraźna niezgoda co do feminizmu we współczesnym społeczeństwie zachodnim. Nie tylko między osobami o poglądach feministycznych i antyfeministycznych, ale również w samym środowisku feministek i feministów, w ramach różnych frakcji, które określają siebie tym mianem.

Chociaż ten test w dużym stopniu opiera się na tekstach czołowych autorów feministycznych i antyfeministycznych, zawarte w nim wypowiedzi nie powinny być traktowane jako w 100% tożsame z ich wypowiedziami, ani jako kompletne i wyczerpujące materiały na temat zróżnicowanych i licznych frakcji wewnątrz feminizmu. Ponadto, jak wspomniano w teście, Tradycjonaliści nie stanowią jednej grupy, wykazując zróżnicowanie zależne od filozofii, lokalizacji czy epoki. Niektóre feministki, inspirowane filozofią postmodernistyczną, coraz bardziej skłaniają się ku poglądowi, że sam trud mierzenia i ilościowego określania pewnych koncepcji stanowi relikt patriarchatu i próbę narzucenia męskich norm kulturowych w dziedzinach, w których nie ma dla nich miejsca. Przytoczone tu wypowiedzi wykorzystane są jedynie w celu przeprowadzenia ankiety i badania, nie należy ich traktować jako wyczerpujące definicje wszystkich podgrup środowiska feministycznego, ani jako wyrażenie opinii autorów tego testu. Ponadto nie reprezentują one wszystkich poglądów w obrębie feminizmu i anty-feminizmu; przedstawiają one jedynie konkretne czynniki i ruchy wewnątrz środowisk feministycznych i antyfeministycznych.

Autorzy tego internetowego testu osobowości mają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania testów osobowości oraz zajmowali się zawodowo badaniem poglądów politycznych, osobowości, jak i badaniem płci w odniesieniu do modelu Wielkiej Piątki osobowości, traktowanego w momencie powstawania tego tekstu jako „złoty standard” naukowy, jeśli chodzi o badania nad osobowością. Chociaż test CT-Fem-5SI© został zaprojektowany przez profesjonalistów i ma na celu rzetelnie ocenić filozoficzne, polityczne i kulturowe podejście do feminizmu (oraz anty-feminizmu) u badanego, wyniki podane są na zasadzie „tak jak jest” i nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane jako profesjonalna, wykwalifikowana porada. Aby dowiedzieć się więcej o naszych internetowych testach na osobowość, poglądy polityczne oraz religijne, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy 5-skalowy internetowy test na feminizm jest zupełnie bezpłatny i umożliwia Ci poznanie swojej punktacji w pięciu najpopularniejszych stanowiskach w debacie na temat równości płci, powszechnie występujących w zachodnich demokracjach.

2. Bez ukrytych zamiarów. Chociaż dostępne są też inne testy na feminizm, wiele z nich zawiera pytania sformułowane w taki sposób, by ankietowany ostatecznie zgodził się z poglądami politycznymi autorów. Nasz test stara się nie faworyzować żadnych poglądów, konfrontując Cię ze stwierdzeniami wypowiedzianymi przez różne frakcje feminizmu, jak i przez zadeklarowanych anty-feministów.

3. Różnorodność pojęciowa. Debata na temat feminizmu w dużym stopniu koncentruje się na domniemanej rozbieżności w kwestii definicji pojęcia. Wiele frakcji feministycznych uznaje swoją wersję feminizmu za bardziej poprawną od innych. Ponadto niektóre testy zostały stworzone opierając się na założeniu, że każdy byłby feministą, gdyby naprawdę rozumiał rozważane kwestie. Ten test stara się szanować poglądy badanego, uwzględniając w wynikach znaczące niuanse w definicji pojęcia.

4. Stworzone z udziałem profesjonalistów. Ten test został przygotowany z udziałem zadeklarowanych feministek i feministów z różnych frakcji feministycznych, ale również w oparciu o teksty zadeklarowanych anty-feministów. Sam test został stworzony z pomocą osób, które zawodowo zajmują się politologią i analizą polityczną.