Skip to main content

Detta test finns även tillgängligt på följande språk:

Könsrollstest

Detta test bygger på tidigare arbete av Dr. Sandra Lipsitz Bem och klassificerar din personlighet som maskulin eller feminin. Även om det är kontroversiellt med könsstereotyper så är det viktigt att notera att Bems arbete har testats i ett flertal länder, och det har vid upprepade tillfällen visat sig hålla en hög validitetsnivå och vara pålitligt vid upprepade tester. Testet omfattar endast könsroller utifrån en allmän uppfattning om kön (vilket betyder att testet inte teoretiserar kring om könsroller är biologiska, kulturella, eller båda delar). Till följd av detta har det använts av så väl feminister, som ett instrument för kulturell kritik, som av könsrollstraditionalister för att bekräfta att könsroller är naturliga och ärftliga.

Ange hur väl följande egenskaper och påståenden beskriver dig.

Fråga 1 av 36

Bestämd.

Håller inte med
Håller med

Fortsätt

CT-GRI© är inte detsamma som, eller att blandas ihop med, BSRI (Bem Sex-Role Inventory).

CT-GRI© ägs av IDR Labs International. BSRI ägs av S.L. Bem.

CT-GRI/BSRI är ett allmänt använt index och instrument för att mäta könsroller och uppfattningar om könsroller. Nyligen har det uppkommit frågor kring giltigheten av dess skalor, eftersom förändringar i samhället har påverkat rollerna bland män och kvinnor. Det ursprungliga instrumentet är relativt gammalt; nya, mer moderna, och granskade reproduktioner av Bems originalarbete har upprepade gånger funnit en hög grad av giltighet i de maskulina och feminina adjektiven som utgör den empiriska basen för instrumentet. Bems ursprungliga kriterium kan i stort sett fortfarande gälla. De nutida fynden vad gäller BSRI indikerar att BSRI/CT-GRI fortfarande är ett giltigt instrument för att uppskatta uppfattningen om könsroller.

Även om båda utformats för att mäta könsrollsindikatorer, så ska inte CT-GRI© blandas ihop med BSRI, som tagits fram av Dr. Sandra Lipsitz Bem. De är dock båda professionellt utformade tester (eller genomgångar), avsedda för att mäta drag inom de kulturella konventionerna runt könsroller i västvärlden. CT-GRI© ägs av IDR Labs International. BSRI ägs av S.L. Bem. Författarna till detta online-personlighetstest är certifierade för användning av flera personlighetstester och har arbetat professionellt med typbestämning och personlighetstestning. Resultaten av vårt online-personlighetstest av könsroller tillhandahålls i den form som de är, och ska inte tolkas som professionell eller certifierad rådgivning. Om du vill veta mer om våra personlighetstester, hänvisar vi dig till våra användarvillkor.

Varför använda sig av detta test?

1. Gratis och pålitligt. Detta online-könsrollstest tillhandahålls gratis och låter dig få din personlighet utvärderad baserat på internationellt säkerställda parametrar som rör könsroller och kulturell uppfattning om kön.

2. Testat i flertal länder. Parametrarna som används i vårt gratis könsrollstest har validerats och använts med framgång i flera olika regioner, som i USA, Kanada och flera europeiska länder.

3. Statistiska kontrollers. Testresultaten loggas i en anonymiserad databas. Statistisk analys av testet utförs för att säkerställa maximal tillförlitlighet och giltighet i testresultaten.

4. Professionellt utformat. Författarna till detta gratis online-personlighetstest är certifierade för att använda olika personlighetstester och har arbetat professionellt med typbestämning och personlighetstestning.