Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบแกนบุคลิกภาพทั้ง 4

แบบทดสอบแกนบุคลิกภาพทั้งสี่เป็นแบบทดสอบที่ได้รับการพัฒนาเชิงสังคม เพื่อนำไปใช้ในการวัดผลเกี่ยวกับมุมมองหลักทั้งสี่ของตัวบุคคล

เพื่อทำแบบทดสอบแกนทั้ง 4 โปรดระบุระดับความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของคุณในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 60

ในยุคสมัยนี้ หลายคนพยายามที่จะไม่แสดงออกถึงมุมมองของเรื่องที่อ่อนไหวที่ตนเองมี เนื่องจากกลัวปฏิกิริยาที่รุนแรงในโซเชียลมีเดียหรือกลัวว่าจะไปกระทบกับวัฒนธรรมดั้งเดิม

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบแกนบุคลิกภาพทั้ง 4 ของ IDRlabs (IDRlabs 4 Axes Test, IDR-4AT) ได้รับการพัฒนาโดย IDRlabs และอ้างอิงมาจากผลงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านี้จากนักวิจัยหลายรายในหลากหลายส่วนด้วยกัน IDR-4AT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

แกนบุคลิกภาพทั้งสี่สำหรับแบบทดสอบปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วย:

แกนเพศ: เป็นตัววัดความสนใจของคุณและคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณว่ามีความเป็นชายหรือหญิงมากกว่ากัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาททางเพศและพื้นฐานเชิงประสบการณ์ทางเพศ สามารถดูได้ที่แบบทดสอบบทบาททางเพศ (อ้างอิงมาจากผลงานของ Sandra Bem) หรือแบบทดสอบพิกัดทางเพศ (อ้างอิงมาจากผลงานของ Heilman และ Peus)

แกนบุคลิกภาพ: เป็นตัววัดบุคลิกภาพของคุณว่าปกติหรือไม่ปกติ ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติไม่ได้หมายความว่าเสียสติหรือเป็นการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางบุคลิกภาพ แต่เป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลของลักษณะหรือคุณลักษณะกับบุคคลดังกล่าวเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพ (อ้างอิงมาจากผลงานของ Beck และ Millon) หรือแบบทดสอบการปรับตัวทางบุคลิกภาพที่ไม่ดี (อ้างอิงมาจากงานวิจัยจาก American Psychiatric Association)

แกนไลฟ์สไตล์: เป็นตัววัดการดำเนินชีวิตของคุณว่าเป็นแบบดั้งเดิมตามจารีตประเพณีหรือเป็นแบบเจริญก้าวหน้า โปรดเข้าใจว่าคนที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมตามจารีตประเพณีในแกนนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่ฝ่ายขวาแต่อาจหมายถึงคนที่อยู่กึ่งกลางไปจนถึงฝ่ายซ้าย ตัวอย่างเช่น H.J. Eysenck และ Eric Kaufmann ได้ค้นพบว่าคนที่อยู่ฝ่ายซ้ายหลายคนยึดถือจารีตประเพณีในรูปแบบของคุณค่าและนิสัยของพวกเขา ดูเพิ่มเติมได้ที่แบบทดสอบทางการเมืองของ Eysenck หรือแบบทดสอบทางจริยธรรมแบบสั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาบรรจบกันของคุณค่าและทัศนคติ

แกนการเมือง: เป็นตัววัดทัศนคติทางการเมืองของคุณว่าเหมือนฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมากกว่ากันตามรายการต่างๆ ที่เป็นทัศนคติโดยทั่วไปของฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาอย่างกว้างขวางของพวกเขาทางการเมือง และแกนนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายเสรีนิยม หรือระหว่างฝ่ายซ้ายเสรีนิยมและฝ่ายซ้ายสังคมนิยม แต่เป็นเพียงการระบุว่าคุณอยู่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบบทดสอบพิกัดทางการเมืองหรือแบบทดสอบฝั่งซ้าย/ขวาทางการเมือง ซึ่งเป็นวิธีอื่นสำหรับวัดผลจุดยืนทางการเมือง

เนื่องจากเราคือผู้เผยแพร่ควิซแกนบุคลิกภาพทั้ง 4 ฟรีนี้ซึ่งให้คุณได้วัดผลตัวคุณเองผ่านแกนบุคลิกภาพทั้งสี่ เราได้พยายามอย่างมากที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติให้มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบแกนบุคลิกภาพทั้ง 4 ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบนี้ถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” จากข้อมูลที่ได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ของเรา โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบแกนบุคลิกภาพทั้ง 4 ได้ฟรีและรับคะแนนเกี่ยวกับแกนหลักทั้งสี่ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการเมือง ซึ่งแกนหลักทั้งสี่ดังกล่าวจะช่วยอธิบายข้อมูลโดยรวมของตัวคุณ

2. เป็นกลาง ในขณะที่มีแบบทดสอบทางการเมืองมากมายที่นำเสนอฟรีบนอินเทอร์เน็ต หลายแบบทดสอบพยายามที่จะใช้คำถามเพื่อทำให้ผู้ตอบคำถามเห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของผู้จัดทำแบบทดสอบเอง แต่องค์ประกอบในแบบทดสอบทางการเมืองนี้พยายามที่จะเป็นกลางด้วยการอ้างอิงคำถามมาจากผลงานวิจัยที่มีอยู่จริง

3. อ้างอิงมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการ องค์ประกอบในแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้รับการรับรองแล้ว

4. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด