Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบความเป็นคอมมิวนิสต์

การทดสอบระดับความเห็นของคุณที่มีต่อลัทธิคอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์คืออุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองของผู้คนที่มีเป้าหมายสูงสุดในการก่อตั้งสังคมของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการกำหนดลำดับทางเศรษฐกิจและสังคมให้ขึ้นอยู่กับกรรมสิทธิ์รวม รวมทั้งไม่มีชนชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกัน และทรัพย์สินส่วนตัว

ในขณะที่มีความคิดเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์มากมาย แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เนื้อหาจากทฤษฎีดั้งเดิมของมาร์กซิสต์และประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อพิจารณาว่าคุณมีคุณลักษณะของคอมมิวนิสต์ในแบบของมาร์กซิสต์หรือไม่

เพื่อค้นหาว่าคุณมีความเห็นพ้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์มากน้อยแค่ไหน โปรดระบุระดับความเห็นด้วยของคุณในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 24

ผู้คนจะไม่ทำงานหนักในประเทศที่พวกเขาไม่สามารถร่ำรวยขึ้นมาจากการทำงานเองได้

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบความเห็นที่มีต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ของ IDRlabs (The IDRlabs Communist Beliefs Test, IDR-CBT©) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs International โดย IDR-CBT จัดทำขึ้นจากหลักการของคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Marx และ Engels ซึ่ง IDR-CBT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตวิทยาการเมือง สังคมวิทยา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยเฉพาะ

แบบทดสอบความเห็นที่มีต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ของ IDRlabs ได้ใช้ข้อมูลจากงานเขียนและรากฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีของลัทธิคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมของมาร์กซิสต์ในการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ เนื่องด้วยเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ผู้ที่สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์เชื่อว่าทรัพยากรของสังคมควรถูกแบ่งปันกันภายในชุมชนและการแบ่งชนชั้นทางสังคมควรถูกจำกัด IDRlabs International และแบบทดสอบความเห็นที่มีต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ของ IDRlabs ปัจจุบันเป็นอิสระจากนักวิจัยใดๆ ที่จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์หรือหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบปัจจุบันจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในการส่งมอบและคำนวณคะแนนจากการวัดผลทางจิตวิทยา ซึ่งทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเมือง และสังคมวิทยา แบบทดสอบออนไลน์ฟรีอย่าง IDR-CBT มีเจตนาในการให้ความรู้และเพื่อความสนุกสนานจากการวัดผลบางส่วนในเบื้องต้นแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับมุมมองใดๆ ของลักษณะบุคลิกภาพ คุณลักษณะโดยรวม หรือสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคล

แบบทดสอบออนไลน์ฟรีอย่างแบบทดสอบความเป็นคอมมิวนิสต์ปัจจุบันนี้ไม่ได้ให้การประเมิน การชี้แจงด้วยการให้คะแนน หรือการแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะถูกพัฒนาและมีความสมบูรณ์ในเชิงสถิติโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็ตาม ผลจากการทดสอบและภาพรวมด้านบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องของแบบทดสอบความเป็นคอมมิวนิสต์ออนไลน์ฟรีของเราเป็นไป “ตามสภาพ” จากข้อมูลที่ได้รับ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบความเห็นเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์หรือแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์อื่นๆ ของเราได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบความเป็นคอมมิวนิสต์นี้ได้ฟรี ซึ่งช่วยค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองของคุณที่มีต่อมุมมองของคอมมิวนิสต์ ในแบบทดสอบนี้ คุณจะได้ตอบคำถามที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นซึ่งมาจากงานเขียนและประวัติศาสตร์ของลัทธิคอมมิวนิสต์

2. ปลอดค่านิยม ไม่เหมือนกับ "แบบทดสอบความเป็นคอมมิวนิสต์" อื่นๆ แบบทดสอบนี้ไม่ได้พยายามทำให้ทุกคนกลายเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นการกล่าวว่าคอมมิวนิสต์ในทางตรงกันข้าม แต่แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นให้ปลอดค่านิยมและเป็นกลางต่อมุมมองของคอมมิวนิสต์และความเห็นพ้องของคุณที่มีต่อพวกเขา

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบความเป็นคอมมิวนิสต์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพอย่างหลากหลายและทำงานอย่างเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ การจัดกลุ่ม และการเมือง