Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบนพลักษณ์ (Enneagram)

ลักษณะบุคลิกภาพแบบนพลักษณ์คือรูปแบบของบุคลิกภาพ 9 แบบ ซึ่งมักถูกนำไปใช้ในด้านการจัดการทางธุรกิจและการพัฒนาทางด้านจิตใจ

นพลักษณ์ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยทางจิตวิทยาโดยทั่วไป แต่ Virginia Price (นักจิตวิทยา Ph.D.) และ David Daniels (MD และศาสตราจารย์ด้านจิตเวชที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด) ได้เป็นผู้เสนอและอ้างอิงว่าได้มีข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์สำหรับรูปแบบทางบุคลิกภาพนี้

รูปแบบนพลักษณ์ของคุณคืออะไร? โปรดระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้ตรงกันกับคุณมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 45

ตัวฉันเองสามารถที่จะจัดการงานกับต่าง ๆ ด้วยวิธีการของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพแบบนพลักษณ์จาก IDRlabs เป็นทรัพย์สินของ IDRlabs International

แบบทดสอบของเราเป็นหนึ่งในไม่กี่แบบทดสอบที่ใช้การควบคุมเชิงสถิติเพื่อให้มีความถูกต้องสูงสุด อย่างไรก็ตาม โปรดพึงระลึกไว้ว่าแบบทดสอบไม่สามารถนำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้ แต่เป็นเพียงแนวทางในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น

แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ, แบบทดสอบบทบาทของคนในทีม, and แบบทดสอบทางอาชีพ ไม่ว่าจะแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นแบบทดสอบแบบ "ทางการ" เช่น MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®), NEO PI-R, แบบทดสอบรูปแบบของปัจจัยทั้ง 5 หรือแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพแบบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ ต่างก็ไม่สามารถนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการบ่งชี้ได้ว่าคุณมีลักษณะทางบุคลิกภาพเป็นเช่นไรจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีแบบทดสอบไหนที่จะสามารถระบุรูปแบบนพลักษณ์หรือรูปแบบทางบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ หรือน่าเชื่อถือไปเสียหมด และไม่มีแบบทดสอบทางบุคลิกภาพใดที่สามารถนำมาทดแทนทฤษฎีที่คุณรู้สึกคุ้นเคยกับตัวเองเป็นอย่างดีได้

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งให้คุณได้ใช้ค้นหาตัวเองว่าคุณมีรูปแบบของนพลักษณ์แบบไหน เราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

เช่นเดียวกับแบบทดสอบ "ทางการ" อื่น ๆ เช่นแบบทดสอบ Belbin, Myers-Briggs Type Indicator®, Jung Type Indicator, NEO PI-R และเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่มีความแม่นยำ (ซึ่งแตกต่างจากแบบทดสอบนี้) แบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเรามีการใช้การควบคุมเชิงสถิติและตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ผู้จัดทำแบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพและได้ทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ ตัวชี้วัดเชิงจิตวิทยา และแบบลักษณ์ ก่อนที่จะทำแบบทดสอบนพลักษณ์ฟรีของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจสามารถนำไปเปรียบเทียบกับแบบทดสอบหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ แต่แบบทดสอบนี้ไม่ควรเป็นที่สับสนกับแบบทดสอบทางการที่มีเครื่องหมายทางการค้าอื่น ๆ ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผลลัพธ์จากแบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีของเราถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" ทำได้ฟรี และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการประเมิน การรับรอง หรือการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ได้ฟรี แล้วคุณจะได้รับคะแนนเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้ง 9 แบบ

2. แตกต่าง แม้ว่าจะมีแบบทดสอบนพลักษณ์อื่นอีกมากมาย แบบทดสอบนี้ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (psycho-dynamic) ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและแตกต่างจากแบบทดสอบอื่น ๆ

3. ใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบจะถูกบันทึกไว้ได้ฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน แบบทดสอบมีการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพอย่างหลากหลายและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านบุคลิกภาพทั้งแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ องค์กร และ IQ