Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบลัทธิฟาสซิสต์

ทดสอบระดับฟาสซิสต์ของคุณ

David S. D'Amato นักวิชาการกฎหมายอเมริกันได้อธิบายว่าความหมายของคำว่าฟาสซิสต์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยถูกนำมาใช้ในความหมายทั่วไปถึงการละเมิด แม้ว่าคำว่าลัทธิฟาสซิสต์หรือฟาสซิสต์จะถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีมาเป็นเวลานานจากทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในการใช้ประณามการกระทำอะไรก็ตามที่พวกเขาไม่พอใจ แท้จริงแล้วฟาสซิสต์ไม่ใช่คำที่ใช้เรียกรวม ๆ เช่นนั้นได้ แต่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ผสานรวมองค์ประกอบจากปรัชญาการเมืองแบบสังคมนิยม อนุรักษนิยม และเสรีนิยม ลัทธิฟาสซิสต์ได้กำเนิดขึ้นเป็น 'วิธีที่สี่' ในด้านการเมืองและระบบการปกครอง

ทัศนคติทางการเมืองของคุณมีความใกล้เคียงกับลัทธิฟาสซิสต์มากน้อยแค่ไหน? มาลองหาคำตอบกัน

คำถามที่ 1 จาก 28

ประชาธิปไตยเป็นอันตรายต่ออำนาจของรัฐ เพราะเป็นการลดระดับการตัดสินใจทางการเมืองให้ตกไปอยู่ในมือของมวลชนผู้โง่เขลา

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบ "คุณเป็นฟาสซิสต์มากน้อยแค่ไหน?" เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International

ที่มาของคำกล่าวข้างต้นมาจากผลงานของผู้นำลัทธิฟาสซิสต์ที่แท้จริง (เช่น Benito Mussolini และ Giovanni Gentile) นักวิจัยและนักเขียนสมัยใหม่เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสต์ เช่น Stanley Payne [A History of Fascism 1914-1945; Fascism, Comparison and Definition], Robert Paxton [The Anatomy of Fascism; Vichy France] และอื่น ๆ

ต้องยอมรับว่าการให้คำจำกัดความคำว่าฟาสซิสต์นั้นค่อนข้างมีความซับซ้อน แม้กระทั่งสำหรับฟาสซิสต์ชาวอิตาลีรุ่นแรก เนื่องจากปัญหาก็คือ พรรคการเมืองและการบริหารคอมมิวนิสต์แทบทุกพรรคเลือกที่จะเรียกตัวเองว่าคอมมิวนิสต์ ทั้งที่ในความเป็นจริง เมื่อเทียบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ระบอบดังกล่าวมีลักษณะร่วมกันกับแนวทางของลัทธิฟาสซิสต์ที่เน้นให้รัฐเป็นศูนย์กลาง (Payne: A History of Fascism) ความจริงก็คือ ฟาสซิสต์ชาวอิตาลีกลุ่มแรก ๆ ได้เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของคอมมิวนิสต์เดิมให้มีความเข้มข้นขึ้น ถึงแม้ว่าแต่เดิมฟาสซิสต์จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายขวา แต่การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามในยุโรปได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต่างออกไป กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิฟาสซิสต์กับลัทธิคอมมิวนิสต์ มากกว่าความสัมพันธ์ของลัทธิฟาสซิสต์กับฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาของระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม

แบบทดสอบ "คุณเป็นฟาสซิสต์มากน้อยแค่ไหน?" เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ผู้จัดทำแบบทดสอบลัทธิฟาสซิสต์ออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพอย่างหลากหลาย และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบบุคลิกภาพและแบบลักษณ์เชิงจิตวิทยา ผลลัพธ์ของแบบทดสอบลัทธิฟาสซิสต์ออนไลน์ของเราถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบทดสอบลัทธิฟาสซิสต์ออนไลน์ของเรา โปรดอ่านได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบลัทธิฟาสซิสต์ออนไลน์นี้ได้ฟรี ซึ่งจะให้คุณได้ตรวจสอบความตระหนักทางการเมืองที่มีต่อลัทธิฟาสซิสต์ของคุณ โดยแนวคิดในแบบทดสอบมาจากนักคิดและนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่ออกมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสต์ในช่วงศตวรรษที่ 20

2. เป็นกลาง แบบทดสอบนี้ต่างกับแบบทดสอบทางการเมืองอื่น ๆ โดยไม่ได้พยายามที่จะทำให้ทุกคนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นฟาสซิสต์หรือไม่เป็นฟาสซิสต์ หรือวิจารณ์จุดยืนทางการเมืองร่วมสมัยบางอย่างอย่างลับ ๆ (เช่น ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาสมัยใหม่) ให้เป็นฟาสซิสต์เพื่อจะเน้นย้ำมุมมองที่เหนือกว่าของฝ่ายตรงข้าม โดยคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกประเมินจากหลักของลัทธิฟาสซิสต์ที่แท้จริง

3. มีความถูกต้องเชิงประวัติศาสตร์ คำอธิบายเกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสต์ในแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากผลงานของนักการเมืองและนักคิดฟาสซิสต์ (เช่น Benito Mussolini และ Giovanni Gentile) รวมทั้งงานวิจัยสมัยใหม่เกี่ยวกับฟาสซิสต์ซึ่งดำเนินการโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัย (เช่น Stanley Payne และ Robert Paxton)

4. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน และแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบลัทธิฟาสซิสต์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพมากมาย และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านแบบทดสอบทางการเมือง บุคลิกภาพ และแบบลักษณ์เชิงจิตวิทยา