Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบโรคสมาธิสั้น

ตามเกณฑ์การวินิจฉัยจากคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 (DSM–5) ของสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกันและจากเครื่องมือคัดกรองในรายงานต่าง ๆ ขององค์การอนามัยโลก แบบทดสอบนี้จะประเมินสัญญาณและอาการของโรคสมาธิสั้น (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) หรือเอดีเอชดี (ADHD) โรคสมาธิสั้นมักถูกมองข้ามในผู้ใหญ่ แม้ว่าจะมีผลกระทบต่อประมาณร้อยละ 5 ของประชากรวัยนี้

คุณเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่? โปรดคลิกเลือกว่าข้อความต่อไปนี้สอดคล้องกับตัวคุณหรือไม่

คำถามที่ 1 จาก 18

ฉันมีปัญหาในการจดจำการนัดหมายและข้อผูกพันต่าง ๆ

ต่อไป

แบบทดสอบโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ของไอดีอาร์แล็บส์ (IDRlabs Adult ADHD Test) เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล (IDRlabs International) โดยได้รับความบันดาลใจจากเครื่องมือวิจัยและคัดกรองต้นฉบับที่ผลิตโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกันและองค์การอนามัยโลก

แบบทดสอบโรคสมาธิสั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประเมินกรอบทฤษฎีทางจิตวิทยานี้ แต่แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นนี้เป็นเพียงข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและไม่สามารถประเมินบุคลิกภาพหรือองค์ประกอบทางสภาวะจิตใจของคุณได้อย่างแม่นยำทั้งหมด แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจคัดกรองเท่านั้น และการวินิจฉัยสุขภาพจิตสามารถกระทำได้โดยจิตแพทย์หรือผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพจิตเท่านั้น

ในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบโรคสมาธิสั้นออนไลน์ฟรีซึ่งช่วยให้คุณตรวจกรองสัญญาณและอาการของโรคสมาธิสั้นที่บ่อยครั้งถูกมองข้ามนี้ เราพยายามทำให้แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นเดียวกับแบบทดสอบทางจิตวิทยาออนไลน์อื่น ๆ ของเรา (เช่น แบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพ, แบบทดสอบภาวะไซโคพาธ, แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมืดทั้งสาม หรือแบบทดสอบบุคลิกด้านมืด) รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมืออาชีพ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเราอยู่ภายใต้การควบคุมทางสถิติและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและแม่นยำ

คณะผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีชุดนี้ได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาจำนวนมาก และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการวัดผลทางจิตวิทยา การทดสอบเพื่อจัดประเภท และการทดสอบบุคลิกภาพ ก่อนทำแบบทดสอบคัดกรองผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นฟรีของเรา โปรดทราบว่าแม้ว่าผลลัพธ์บางส่วนที่ให้ไว้อาจเข้ากันได้กับผลการทดสอบและเอกสารฝึกอบรมอื่น ๆ แต่ไม่ควรนำแบบทดสอบนี้ไปปะปนกับแบบทดสอบที่เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ ผลการทดสอบโรคสมาธิสั้นออนไลน์ฟรีของเรามีให้ "ตามที่เป็น" และไม่ควรถูกตีความว่ามีฐานะเทียบเท่าการประเมินหรือการให้คำแนะนำจากผู้มีวิชาชีพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบโรคสมาธิสั้นออนไลน์ชุดนี้ส่งถึงคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จ คุณจะได้รับผลคะแนนที่เกี่ยวข้องกับโรคสมาธิสั้นตามเกณฑ์ทางจิตวิทยาซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกัน

2. ความถูกต้องสมบูรณ์และความเชื่อถือได้ การทดสอบเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบทดสอบโรคสมาธิสั้น โดยหลักฐานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และกรอบทฤษฎีได้รับการแสดงให้เห็นว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ดีตามหลักวิทยาศาสตร์

3. อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านพิชญพิจารณ์ แบบทดสอบชุดนี้อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (peer review) อย่างผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

4. การควบคุมทางสถิติ คะแนนการทดสอบจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบชุดนี้ได้รับการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนการทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องที่สุด

5. จัดทำโดยผู้มีวิชาชีพ คณะผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีชุดนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาจำนวนมาก และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการทดสอบบุคลิกภาพและการทดสอบทางจิตวิทยา