Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบระดับของอาการทางจิต

แบบทดสอบอาการทางจิตเป็นเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการวัดระดับของอาการทางจิต อ้างอิงมาจากงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ Michael R. Levenson ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินลักษณะอาการทางจิตของคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานพยาบาล

คุณมีแนวโน้มของอาการทางจิตหรือเปล่า? โปรดระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้อธิบายถึงตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 27

ปัญหาส่วนใหญ่ของฉันมาจากความจริงที่ว่าคนอื่นไม่เข้าใจฉัน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

IDR-PST© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International งานวิจัยต้นฉบับถูกจัดทำขึ้นโดย Michael R. Levenson ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านอาการทางจิต IDR-PCT ได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยของ Levenson แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ Levenson และไม่เหมือนกับ Levenson Self-Report Psychopathy Scale แบบทดสอบปัจจุบันไม่ได้รับการรับรองหรือมีความเกี่ยวข้องกับ Levenson Hare ทีมงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และแบบทดสอบนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบระดับของอาการทางจิตเป็นตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวัดแนวโน้ม คุณลักษณะ และพฤติกรรมของอาการทางจิต แบบทดสอบระดับของอาการทางจิตไม่ได้กล่าวถึงแนวโน้มทั้งหมดของอาการทางจิตและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ตอบคำถามที่ต้องการนำไปใช้หลอกลวงหรือผู้ที่ไม่ได้มีระดับของอาการทางจิตที่เป็นปกติ โดยตรงกันข้ามกับที่หลายคนเชื่อ การวัดระดับของอาการทางจิตไม่ใช่แค่วิธีเดียวในการวัดผลของอาการทางจิตได้ ในความเป็นจริงแล้ว ผลลัพธ์จากการวัดระดับของอาการทางจิตได้รับการพิจารณาว่ามีการคาบเกี่ยวกันกับการหลงตนเอง การมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง และการมีท่าทางและบุคลิกภาพที่ต่อต้านสังคม ซึ่งพบในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางเลือก เช่น DSM เพื่อทดสอบลักษณะเหล่านี้ในกรอบแนวคิด DSM ดูเพิ่มเติมได้ที่ แบบทดสอบคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ

แม้ว่าทั้งหมดจะถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อวัดแนวโน้มและพฤติกรรมของอาการทางจิต ไม่ควรสับสน IDR-PST© กับ “แบบทดสอบระดับของอาการทางจิต” อื่นๆ ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กรวิจัยต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นแบบทดสอบ (หรือทรัพย์สิน) ด้านบุคลิกภาพที่ถูกจัดทำขึ้นมาอย่างเชี่ยวชาญในการวัดผลแนวโน้มและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตอาการในโลกตะวันตก IDR-PST© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International งานวิจัยต้นฉบับถูกจัดเตรียมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านอาการทางจิต Michael R. Levenson ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองโดยการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพและวิธีวัดทางจิตวิทยา ผลลัพธ์ของแบบทดสอบทางบุคลิกภาพด้านระดับของอาการทางจิตออนไลน์ของเราถูกนำเสนอเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้นและถูกจัดเตรียมไปตาม "ตามสภาพ" ไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ของเรา โปรดอ่านได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบระดับของอาการทางจิตออนไลน์ฟรีนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อวัดผลของคุณลักษณะและพฤติกรรมของคุณอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับระดับของอาการทางจิต โดยคุณสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้ฟรี

2. มีความครอบคลุม แบบทดสอบระดับของอาการทางจิตจะช่วยให้ผู้ตอบคำถามค้นหาว่าพวกเขาอาจมีองค์ประกอบของอาการทางจิตอยู่ในบุคลิกภาพของพวกเขาหรือไม่ แบบทดสอบยังช่วยให้เข้าใจถึงมิติย่อยของอาการทางจิตซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันบ่อยครั้งจากงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ Michael R. Levenson

3. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมากและได้ทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านแบบทดสอบบุคลิกภาพและวิธีวัดทางจิตวิทยา

4. มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ การทดสอบเชิงประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบระดับของอาการทางจิตมีความสมบูรณ์ โดยมีหลักฐานในการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์ เช่น Journal of Personality and Social Psychology

5. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน มีการวิเคราะห์แบบทดสอบในเชิงสถิติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด