Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบุคลิกภาพหลักทั้งห้าฉบับย่อ

บุคลิกหลักทั้งห้า (Big Five) ได้รับการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จนได้ชื่อว่าเป็น "แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพทางวิทยาศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด" ซึ่งมาจากผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Rammstedt และ John โดยแบบทดสอบนี้จะช่วยวัดผลของลักษณะพิเศษด้านบุคลิกภาพหลักทั้งห้าได้ภายในหนึ่งนาทีหรือน้อยกว่าผ่านคำถามทั้งหมด 10 ข้อ แม้ว่าการทดสอบนี้จะสั้นมาก แต่นักวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าแบบทดสอบนี้มีอัตราของความถูกต้องแม่นยำสูงถึง 70%

คะแนนของบุคลิกภาพหลักทั้งห้าของคุณคือเท่าไหร่? ให้ระบุระดับความเห็นด้วยของคุณด้านล่างในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 10

ฉันเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่...

ทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

IDR-SB5 ถูกเรียบเรียงขึ้นบนพื้นฐานของการตรวจสอบงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการใช้เมทริกซ์และข้อมูลที่มีอยู่จากนักวิจัยต่างๆ

โมเดลบุคลิกภาพหลักทั้งห้า (ฺBig Five) หรือโมเดลปัจจัยทั้งห้า (Five Factor Model, FFM) เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญในด้านสังคมศาสตร์และเป็นแบบทดสอบแนวหน้าของการทดสอบด้านบุคลิกภาพเชิงวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพหลักทั้งห้านั้นมีความถูกต้องและเป็นที่น่าไว้วางใจ โมเดลของปัจจัยทั้งห้าเป็นโมเดลที่มาจากงานวิจัยซึ่งมีความลึกซึ้งมากกว่าการทดสอบด้านบุคลิกภาพทางเลือกอื่นๆ เช่น MBTI, Belbin หรือโปรไฟล์ DISC ซึ่งอาจดูเป็นเชิงเทคนิคมากกว่าในตอนแรก โมเดลของปัจจัยทั้งห้ามาจากการอ้างอิงเชิงสถิติ คุณลักษณะในอันดับต้นทั้งห้า กล่าวคือ ความเปิดเผย ความยึดมั่นในหลักการ ความชอบเข้าสังคม ความยินยอมเห็นใจ และความไม่เสถียรทางอารมณ์เป็นส่วนประกอบระดับย่อยของคุณลักษณะทางบุคลิกภาพทั้งหมด 30 ข้อซึ่งถูกแบ่งออกเป็นห้าขอบเขตหลักเหล่านี้

แม้ว่าทั้งหมดจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวัดผลคุณลักษณะของบุคลิกภาพหลักทั้งห้า ไม่ควรสับสน IDR-SB5 กับ IPIP-NEO หรือ NEO PI-R™ ซึ่งจัดทำโดย Paul T. Costa, Jr. และ Robert R. McCrae อย่างไรก็ตาม แบบแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ (หรือเครื่องมือ) ทั้งหมด สำหรับการวัดผลคุณลักษณะภายใต้ระบบของบุคลิกภาพหลักทั้งห้าหรือโมเดลปัจจัยทั้งห้า NEO PI-R™ เป็นสมบัติของ Psychological Assessment Resources ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้การทดสอบด้านบุคลิกภาพมากมายและทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบการจัดกลุ่มในด้านบุคลิกภาพ การทดสอบด้านบุคลิกภาพเกี่ยวกับบุคลิกภาพหลักทั้งห้าออนไลน์นี้ทำการวัดผล "ตามสภาพ" ของข้อมูลที่ได้รับ และไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือเป็นการรับรองใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. มีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือสูง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพหลักทั้งห้านั้นเป็นที่น่าไว้วางใจได้และเป็นแบบทดสอบแนวหน้าด้านบุคลิกภาพในเชิงวิทยาศาสตร์

2. ฟรี แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพหลักทั้งห้าฉบับย่อออนไลน์นี้เปิดให้คุณสามารถทำการทดสอบได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และคำนวณคะแนนจากผลการทดสอบด้านบุคลิกภาพหลักทั้งห้าให้กับคุณ

3. ฉบับย่อ ใช้ผลการวิจัยจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว เวอร์ชันฉบับย่อของแบบทดสอบบุคลิกภาพหลักทั้งห้านี้จะช่วยคำนวณคะแนนของระบบบุคลิกภาพหลักทั้งห้าผ่าน 10 คำถาม ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

4. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน โดยแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพที่หลากหลาย และทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการทดสอบโดยจำแนกกลุ่มลักษณะด้านบุคลิกภาพ