Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน

Homophobia Scale เป็นผลงานของนักจิตวิทยา Wright, Adams และ Bernat ที่ใช้ประเมินการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันจากสามปัจจัยหลักด้วยกัน โดยแบบทดสอบได้รับการอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างกว้างขวางในเชิงประจักษ์

คุณเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในระดับไหน? ให้บอกระดับของแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 21

เวลาที่ฉันทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ฉันอยากรู้ว่าสภาพทางเพศของพวกเขาเป็นอย่างไร ฉันจะได้หนีออกมาก่อนถ้ารู้ว่าเขาเป็นเกย์

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันของ IDRlabs เป็นทรัพย์สินของ IDRlabs International งานวิจัยดั้งเดิมเป็นผลงานของนักจิตวิทยา Lester Wright, Henry Adams และ Jeffery Bernat ร่วมมือกับ University of Georgia และ Western Michigan University

แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินด้านจิตวิทยา โดยได้รวมปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าว การหลีกเลี่ยง และความคิดความเชื่อที่ทำให้แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนี้มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในแบบเดียวกัน แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงการนำแนวความคิดทางจิตวิทยาในเบื้องต้นมาใช้ในการประเมินเท่านั้น จึงไม่สามารถทำการประเมินเกี่ยวกับสภาวะทางจิตหรือบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันออนไลน์ฟรีนี้ แบบทดสอบจะให้คุณได้ค้นหาระดับทางบุคลิกภาพและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในลักษณะของผลกระทบเชิงลบ พฤติกรรม และความรู้ความเข้าใจในเชิงลบ เราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือ สมบูรณ์ ถูกต้อง และครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ในขณะที่แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันอื่น ๆ ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม แบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนี้ได้ทำการประเมินคะแนนทั้งหมดสามระดับที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับแบบทดสอบทางจิตวิทยาออนไลน์อื่น ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็น แบบทดสอบ DSM, แบบทดสอบโรคทางจิต, แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืด, and แบบทดสอบแก่นด้านมืด รวมทั้งการประเมินอย่างเชี่ยวชาญอื่นๆ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเราใช้การควบคุมเชิงสถิติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสูงสุด

ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการจัดทำแบบทดสอบทางบุคลิกภาพที่หลากหลายจำนวนมาก และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ การวัดข้อเท็จจริงทางจิตวิทยา และแบบลักษณ์เชิงจิตวิทยา ก่อนที่คุณจะเริ่มทำแบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันฟรีนี้ของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจสอดคล้องกันกับผลลัพธ์จากแบบทดสอบหรือสื่อการอบรมอื่น ๆ และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำที่เป็นการรับรองหรือเป็นบริการโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น แต่แบบทดสอบนี้ไม่ใช่แบบทดสอบทางการที่มีเครื่องหมายทางการค้า โดยผลลัพธ์ของแบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันออนไลน์ฟรีของเรานี้จะถูกจัดเตรียมไป"ตามสภาพ” และไม่ควรถูกนำไปเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบระดับการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันออนไลน์นี้ได้ฟรี และคุณจะได้รับคะแนนจากเครื่องมือทางจิตวิทยานี้ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ไว้ในวารสารจิตพยาธิวิทยาและการประเมินพฤติกรรม

2. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ การทดสอบเชิงประจักษ์ของแบบทดสอบการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันมีความถูกต้อง โดยมีหลักฐานจากการเผยแพร่ในวารสารเชิงวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

3. อ้างอิงจากงานวิจัย peer-reviewed แบบทดสอบปัจจุบันนี้อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบและยอมรับแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ลงในวารสารเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จัก

4. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการนำแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่หลากหลายจำนวนมากไปใช้ และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบทางบุคลิกภาพและจิตวิทยา